Pravni vidiki in zaščita vsebin


Število kreditnih točk: 12
Semester izvajanja: zimski, zimski
Koda predmeta: 25
Študijski program do vključno študijskega leta 2013/14Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik študija.

Vsebina:

1. Uvod v pravni sistem

 • Delitev na javno in zasebno pravo, pomen ustavnega prava in prava Evropske unije, Hierarhija pravnih aktov, Pogodbeno pravo: sklenitev pogodbe, kupoprodajna pogodba, podjemna pogodba, Kazenska in civilna (pogodbena in nepogodbena odškodninska) odgovornost.

2. Avtorsko pravo

 • Pojem avtorskega dela in avtorja; Katera »tipična« medijska avtorska dela so predmet zaščite; Avtorske pravice (materialne, moralne), Omejitve materialnih avtorskih pravic, Licenčne pogodbe, avtorske pogodbe, spletno založništvo, Kršitve avtorskih pravic in posledice.

3. Pravice industrijske lastnine

 • Pojem blagovne znamke, modela, patenta, geografske označbe in drugih pravic IL Pomen zaščite.

4. Oglaševanje

 • Pravo nelojalne konkurence in omejitve oglaševanja, Zavajajoča reklama, primerjalna reklama.

5. Pravna vprašanja interneta

 • Domene, Avtorska in sorodne pravice v svetovnem spletu, Varstvo osebnih podatkov, Elektronsko sklepanje pravnih poslov, prodaja blaga in storitev v svetovnem spletu (sklepanje pogodb preko interneta, varstvo potrošnika), Svetovni splet kot medij (spletni forumi, blogi, spletna TV in VoD, odgovornost urednika).

6. Varstvo osebnih podatkov in osebnostnih pravic

 • Dopustnost zbiranja in uporabe osebnih podatkov, varstvo zasebnosti, Piškotki (cookies) in druge tehnologije, Profiliranje uporabnikov , Druge osebnostne pravice.

7. Mediji

 • Svoboda izražanja in pravica do zasebnosti, Odgovornost urednika, Pravica do popravka in odgovora. Izbrane teme.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je podati osnovno seznanitev s pravom in pravnimi vsebinami, ki se najbolj dotikajo področja medijev in interneta. Najprej so predstavljeni osnovni javnopravni temelji pravne ureditev (država, ustavni okvir), nato osnove civilne in kazenske odgovornosti ter pogodbenega prava. Sledi osnovna predstavitev posameznih problemskih sklopov: avtorsko pravo, pravice industrijske lastnine, oglaševanja, izbrani pravnih vprašanj interneta, varstva osebnih podatkov ter medijev.

Predvideni študijski rezultati:

Po opravljenih obveznostih bo študent sposoben razumeti osnovne pravne koncepte ter prepoznati pravno dimenzijo problematike, povezane z multimedijskimi vsebinami. Sposoben bo prepoznati, kaj so pravice intelektualne lastnine, pod katerimi pogoji so pravno varovane in pod katerimi pogoji jih je mogoče uporabljati. Razumel bo bistvene omejitve oglaševanja, osnove sklepanja pogodb, temeljna izhodišča pravne ureditve varstva osebnosti ter osebnih podatkov ter nekatere problemske sklope pravnih razsežnosti interneta.

Metode poučevanja in učenja:

- predavanja
- avditorne vaje

Gradiva

1. C. Kaesler: Recht für Medienberufe, Springer Vieweg, 2013 (izbrana poglavja)
2. M. Novak, Uvod v pravo, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica 2010 (str. 31-63)
3. M. Juhart et al.: Uvod v civilno pravo, Uradni list RS, 2011 (str. 23-46, 273-290).
4. B. Makarovič, J. Toplišek (ur.): Pravni vodnik po internetu, GV Založba, 2007 (7., 8. in 10. poglavje)
5. Zakoni:

 • a. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Ur. l. RS št. 16/07.
 • b. Zakon o industrijski lastnini, Ur.l. RS
 • c. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS 94/2007.
 • d. Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Uradni list RS, št. 53/2007
 • e. Zakon o medijih, Ur. l. RS 110/06;Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije
 • 3 letnik - 1. stopnja - Multimedijske komunikacije