Vpisni pogoji

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Multimedijske komunikacije se lahko vpiše kandidat, ki je opravil:

 

  • zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem programu,
  • poklicno maturo ali
  • maturo.


V primeru sprejetja sklepa o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 

 

  • splošni uspeh na zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. maturi: 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40% točk.

 


Za študijsko leto 2015/16 je razpisanih 50 vpisnih mest za redni študij ter 3 vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane držav nečlanic EU.

Pogoji za prehod med programi

V skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Multimedijske komunikacije. Prehod je mogoč v skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi.

Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prošnje kandidatov za prehod na visokošolski strokovni študijskem programu prve stopnje Multimedijske komunikacije bo reševala Študijska komisija Fakultete za elektrotehniko individualno in skladno s Statutom Univerze v Ljubljani. Komisija na osnovi študijskih obveznosti opredeli pogoje za nadaljevanje študija ter letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, in o tem izda sklep. Na podlagi utemeljenega predloga Študijske komisije Fakultete za elektrotehniko bo o vlogah sklepal Senat Fakultete za elektrotehniko.

Kandidat mora pri prehodu z drugega študijskega programa priložiti potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan, veljavne učne načrte za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti in dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in vpisnimi pogoji, navedenimi v visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Multimedijske komunikacije.