Biološki sistemi

Visokošolski učitelji: Kotnik Tadej

Visokošolski učitelji: , Miklavčič Damijan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64208Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za vključitev v opravljanje študijskih obvez­nosti pri predmetu je vpis v 1. letnik podiplomskega študijskega programa II. stopnje Elektrotehnika na študijski smeri Biomedicinska tehnika.

Vsebina:

Teorije nastanka in razvoja življenja. Termodinamika bioloških sistemov. Osnove kemije bioloških sistemov. Samoorganizacija. Molekularna genetika. Zgradba, rast in delitev biološke celice. Celična membrana. Pretvorbe energije v biologiji. Biološki regulacijski sistemi in homeostaza. Pregled fizioloških sistemov pri človeku. Sestava, funkcije in kroženje krvi. Imunski sistem. Pretok snovi v bioloških sistemih. Populacijska dinamika. Deterministični kaos in fraktali v biologiji.

Cilji in kompetence:

Predstavitev bioloških sistemov z vidika tehnike, analiza učinkov električnih tokov in elektromagnetnih polj na biološke sisteme.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo poznal značilnosti bioloških sistemov in njihovega delovanja z vidika tehnike, zmožen bo analizirati učinke električnih tokov in elektromagnetnih polj na biološke sisteme

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja,
  • individualne naloge,
  • vodeni individualni študij,
  • laboratorijske vaje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri.

  1. Vodovnik, Miklavčič, Kotnik. Biološki sistemi. Založba FE, Ljubljana, 1998
  2. Miklavčič, Kotnik. Biološki sistemi, 2. izdaja. 2015, v pripravi za tiskŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika