Prenosni sistemi

Visokošolski učitelji: Tomažič Sašo
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64222Opis predmeta

Vsebina:

  • Osnovni model digitalnega prenosa Osnovni pojmi teorije informacij (verjetnost, informacija, naključna spremenljivka, izvor informacije, entropija, redundanca). Brezizgubno izvorno kodiranje (izločanje redundance). Izgubno izvorno kodiranje (izločanje irelevance). Informacijski kanal. Binarni simetrični kanal. Gaussov kanal. Vzajemna entropija in kapaciteta informacijskega kanala. Kanalsko kodiranje. Kodirni postopki za odkrivanje in odpravljanje napak. Primeri kanalskega kodiranja (nekodiran prenos, blokovne kode, konvolucijske kode, mrežni diagram). Dekodiranje na osnovi največje verjetnosti. Viterbi algoritem.
  • Prenos signalov v osnovnem pasu. Linearno popačenje in intersimbolna interferenca. Nyquistov kriterij za prenos brez intersimbolne interference. Izravnava karakteristike kanala in izločanje intersimbolne interference. Spekter signalov v osnovnem pasu in spektralna učinkovitost.
  • Prenos signalov v višjih frekvenčnih legah. Digitalni modulacijski postopki (amlitudna frekvenčna in fazna modulacija). Primeri digitalnih modulacijskih postopkov (PAM, FSK, PSK, DPSK, CPM, MSK, GMSK, QAM). Prenos z raširjenim spektrom. Načini sodostopa do skupnega prenosnega medija.

Cilji in kompetence:

Predmet podaja temeljna znanja s področja prenosa informacijskih signalov, kar predstavlja osnovo vseh sodobnih komunikacijskih sistemov. Namen predmeta je seznaniti bodoče inženirje elektronike s teoretičnimi osnovami učinkovitega in zanesljivega prenosa digitalnega signala preko neidealnega komunikacijskega kanala. Predstavljena teorija nudi koristno osnovo za predmete na drugi stopnji študija elektronike. Poleg teoretskih osnov pa je pri predmetu podan tudi pregled obstoječih rešitev, ki daje študentu osnovno razumevanje delovanja obstoječih komunikacijskih sistemov, s katerimi se srečuje v vsakdanjem življenju.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, avditorne vaje laboratorijske vaje, delo doma.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. Sašo Tomažič, Digitalne komunikacije - Prenos digitalnih signalov, Založba FE, 2017 (prenos)
  2. Tomažič, S., Osnove telekomunikacij I, Založba FE in FRI, Ljubljana 2002, ISBN 961-6210-97-1
  3. Haykin, S., Communication systems, 4th edition, John Wiley & Sons, New York, 2001, 816 str. ISBN 0-471-17869-1
  4. Glover, I., Grant, P., Digital communications, Prentice Hall, London 1998, 734 str., ISBN 0-13- 565391-6Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika