Vezja in signali v energetiki

Visokošolski učitelji: Košir Andrej
Sodelavci: Zaletelj Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64215Opis predmeta

Vsebina:

 • Definicija, lastnosti in omejitve strnjenega linearnega vezja, karakteristike idealnih elementov.
 • Bazični električni signali: harmonični signal, enotina stopnica, enotin impulz in operacije na signalih.
 • Topološki opis vezja, vpadna matrika, matrika oken grafa, vejna, zančna in vozliščna metoda postavljanja enačb vezja.
 • Teorem o transformaciji virov, dualnost in Tellegenov teorem.
 • Klasična analiza: sistemska diferencialna enačba in njena rešitev, začetni pogoji in interpretacija rešitve.
 • Konvolucijska metoda.
 • Izmenična analiza: kazalci, sistemska funkcija, imitančna in prevajalna funkcija, kompleksna moč in Tellegenov teorem.
 • Enovhodna vezja: Théveninov in Nortonov dvopol, teorem o maksimalnem prenosu moči, resonanca.
 • Dvovhodna vezja: teorem o recipročnosti, parametri dvovhodnih vezij, ekvivalentna vezja in združevanje. Vhodna impedanca, preslikave impedanc in impedančno prilagajanje, prevajalne lastnosti in prevajalna funkcija.
 • Analiza s spektri: Signalni spektri, uporaba Fourierove trigonometrijske in eksponentne vrste in integrala pri analizi linearnih vezij.
 • Laplaceova transformacija: Laplaceov transform, model vezja v domeni kompleksne frekvence, začetno stanje vezja, sistemska funkcija, analiza vezij z Laplaceovo transformacijo. Računanje inverzne transformacije.

Cilji in kompetence:

Temeljno znanje o električnih vezjih in signalih. Temeljno znanje o analizi linearnih sistemov in o izbranih fenomenih v električnih sistemih.

Predvideni študijski rezultati:

/

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • domače naloge in
 • avditorne vaje

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. B. P. Lahti: Linear Systems and Signals, Oxford university press, 2005
 2. P. D. Cha, J. I. Molinder: Fundamentals of Signals and Systems, Cambridge university press, 2006
 3. J. Mlakar: Linearna vezja in signali, Založba FE in FRI, 2002
 4. A. Košir: Linearna vezja in signali, zbirka rešenih vaj, Založba FE in FRI, 2005Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi