Konvencionalni viri električne energije

Visokošolski učitelji: Čepin Marko
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64216Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik.

Vsebina:

  • Hidroelektrarne

Osnove hidrodinamike, strujanje v cevovodih in kanalih, osnove turbinskih strojev, konstrukcijske in obratovalne značilnosti turbin, turbinska regulacija, jezovi in pregrade, hidravlične sheme hidroelektrarn, razdelitev hidroelektrarn glede na akumulacijo, padec in pretok ter način upravljanja.

  • Termoelektrarne

Osnove termodinamike, procesi zgorevanja in parni kotli, izkoristki tehnoloških procesov, značilnosti parnih in plinskih turbin, problematika izpustov in njihov vpliv na okolje, čistilne naprave za zmanjšanje emisij izpustov iz termoelektrarn.

  • Jedrske elektrarne

Osnove jedrskih reakcij, povezava mase in energije, pomembne značilnosti najpogostejših tipov jedrskih reaktorjev, obratovanje jedrskih reaktorjev, sistemi jedrskih elektrarn, naravno sevanje in zaščita pred sevanjem, jedrski odpadki, njihovo shranjevanje in njihov vpliv na okolje, varnost jedrskih elektrarn, metode za ocenjevanje tveganja.

Cilji in kompetence:

Študent bo poznal osnovne mehanizme pretvorbe primarnih energetskih virov v električno energijo s klasičnimi tehnologijami. Znal bo oceniti energetske potenciale primarnih virov energije v smislu proizvodnje električne energije. Poznal bo osnovno zgradbo in funkcijo posameznih komponent konvencionalnih postrojenj za pretvorbo v električno energijo. Seznanil se bo s problematiko in dilemami umeščanja konvencionalnih energetskih objektov v prostor.

Predvideni študijski rezultati:

Slušatelj bo razumel načine in metode pretvorbe primarnih energetskih virov v električno energijo v klasičnih elektrarnah. Spoznal bo osnove delovanja in glavne komponente tovrstnih objektov. Znal bo izračunati osnovne parametre učinkovitosti energetskih pretvorb. Spoznal bo osnovne obratovalne značilnosti klasičnih virov električne energije. Sposoben bo sodelovati pri reševanju problemov na področju pretvarjanja električne energije v hidroelektrarnah, v termoelektrarnah in v jedrskih elektrarnah.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in laboratorijske vaje

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. B. Orel: Energetski pretvorniki I, Založba FER, Ljubljana 1992
  2. B. Orel: Energetski pretvorniki II, Založba FER, Ljubljana 1993
  3. R. K. Rajput, Power Plant Engineering, Laxmi Publications, Fourth edition, 2008
  4. G. Kessler, Sustainable and Safe Nuclear Fission Energy, Springer 2012Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
  • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
  • 1 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi