Biomedicinska informatika

Visokošolski učitelji: Vrtovec Tomaž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64209Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik študija.

Vsebina:

Biomedicinski podatki in informacije; računalništvo in informatika v biomedicini; vloga informacijsko podprtega odločanja v biomedicini; načrtovanje sistemov v biomedicini; standardi v biomedicinski informatiki; zaščita biomedicinskih podatkov; etični vidik biomedicinske informatike; osnove klinične, zdravstvene, slikovne in bioinformatike; dostopanje ter priklic biomedicinskih informacij iz zbirk podatkov; sistemi za podporo pri odločanju v zdravstvu; sistemi za podporo pri izobraževanje v zdravstvu; razvoj in trženje informacijskih tehnologij ter sistemov v medicini in zdravstvu.

Cilji in kompetence:

Namen predmeta je spoznati področje biomedicinske informatike, ki se ukvarja s shranjevanjem, priklicom, zaščito, prenosom, standardizacijo in optimalno uporabo biomedicinskih podatkov in informacij. Predstaviti pomen upravljanja in integracije biomedicinskih podatkov in informacij za dvigovanje kakovosti in učinkovitosti dela ter reševanje problemov in sprejemanje odločitev na kliničnem, znanstvenem, izobraževalnem, tehnološkem, družbenem in finančnem področju. Praktična znanja študentje pridobijo pri laboratorijskih vajah, kjer se seznanijo z obstoječimi standardi ter uveljavljenimi tehnikami in metodami za zaščito, shranjevanje, prenos in priklic biomedicinskih podatkov in informacij ter izdelajo računalniške oziroma informacijsko podprte postopke za njihovo uporabo.

Predvideni študijski rezultati:

  • Znanje in razumevanje: Razumevanje pomena upravljanja in integracije biomedicinskih informacij ter praktična znanja o obstoječih standardih, uveljavljenih tehnikah in metodah za shranjevanje, zaščito, prenos, priklic in uporabo biomedicinskih podatkov in informacij.
  • Uporaba: Pridobljena znanja so uporabna pri upravljanju z biomedicinskimi podatki in informacijami. Biomedicinska informatika je izrazito interdisciplinarno področje, ki združuje področja elektro in biomedicinske tehnike, računalništva in informatike, medicine, farmacije, biologije, upravljanja, sociologije in ekonomije.
  • Refleksija: Razumevanje prepletenosti področij v biomedicini, predvsem medicini in zdravstvu, ter vloge biomedicinske informatike pri upravljanju in integriranju podatkov in informacij na teh področjih.
  • Prenosljive spretnosti: Poznavanje učinkovitosti oz. neučinkovitosti ter ustreznosti oz. neustreznosti standardov, regulativ, etičnih predpisov ter tehnik in metod za shranjevanje, zaščito, priklic, prenos in uporabo biomedicinskih podatkov in informacij.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja so namenjena podajanju teoretičnih postopkov, obstoječih standardov ter uveljavljenih metod, ki so dodatno utemeljene z opisom praktičnih primerov na različnih področjih. Laboratorijske vaje so namenjene pridobivanju praktičnih znanj, in sicer izdelavi postopkov za računalniško oziroma informacijsko podprto zaščito, shranjevanje, prenos in priklic biomedicinskih podatkov in informacij.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. Biomedical Informatics, E.H. Shortliffe, J.J. Cimino, Springer, 2006.
  2. Medical Informatics: Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine, H. Chen, S.S. Fuller, C. Friedman, W. Hersh (Eds.), Springer, 2010.
  3. PACS and Imaging Informatics: Basic Principles and Applications, H.K. Huang, Wiley- Blackwell, 2010.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika