Motnje v elektroenergetskem sistemu

Visokošolski učitelji: Mihalič Rafael
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64217Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik

Vsebina:

Normalna in nenormalna stanja v EES, tokovne in napetostne preobremenitve v EES, pomen določitve tokovnih obremenitev v EES na dimenzioniranje elementov EES in na koordinacijo nadtokovne medfazne in zemeljskostične zaščite, fizikalno ozadje pojavov ob medfaznih in zemeljskostičnih napakah, izračun kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin s teorijo simetričnih komponent, določitev značilnih kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin glede na standarde, princip in metode izračuna kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin s programskimi orodji, prekinitve vodov, metode in smisel ozemljevanja nevtralne točke, načini ozemljevanja nevtralne točke, vpliv ozemljevanja na zemeljskostične razmere in stikalne prenapetosti v omrežju, osnovne značilnosti obratovanja ozemljenih in neozemljenih omrežij, osnovni principi izklapljanja kratkostičnih in zemeljskostičnih tokov in fizikalna slika dogajanja v stikalnih napravah ob izklopu kratkostičnih veličin.

Cilji in kompetence:

Poznavanje vzrokov za nastanek kratkostičnih in zemeljskostičnih okvar,

obvladovanje metod za izračun kratkostičnih in zemeljskostičnih okvar,

poznavanje uporabe rezultatov izračuna kratkostičnih in zemeljskostičnih okvar pri dimenzioniranju elementov EES in koordiniranju nadtokovne zaščite,

poznavanje metod za omejevanje kratkostičnih in zemeljskostičnih tokov,

poznavanje vplivnih veličin, ki določajo višino okvarnih tokov.

Predvideni študijski rezultati:

Slušatelj bo spoznal fizikalno ozadje nastanka napetostnih in predvsem tokovnih obremenitev v elektroenergetskem sistemu (EES) ob nastopu motenj (kratkostičnih, zemeljskostičnih napak v sistemu), pomen poznavanja kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin za dimenzioniranje EES in sistema nadtokovne zaščite, način njihovega izračuna in standarde s tega področja. V smislu obnašanja sistema ob motnjah bo spoznal tudi načine in metode ozemljevanja elektroenergetskih omrežij ter osnovne metode in fizikalne principe za izločitev elementov EES, ki so vzrok motenj.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in laboratorijske vaje

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. Roeper, Richard: Kratkostični tokovi v trifaznih omrežjih :časovni potek in izračun veličin, Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1987
  2. International standard IEC 60909: Short-circuit currents in three-phase a.c. systems
  3. I. Papič, P. Žunko: Elektroenergetska tehnika I, Založba FE in FRI, 2005.
  4. Das, J. C.: Power system analysis : short-circuit load flow and harmonics, New York : Marcel Dekker, cop. 2002.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika