Nelinearna elektronska vezja

Visokošolski učitelji: Topič Marko
Sodelavci: Glažar Boštjan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64224Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljen izpit pri predmetu Analogna elektronska vezja

Vsebina:

I. Vezja za preoblikovanje signalov

• Uporovna vezja z enim vhodom

a) ohmski usmerniki

b) rezalniki

c) napetostni regulatorji

d) tokovni regulatorji

e) komparatorji (obravnavani že pri EV-1)

f) nelinearni ojačevalniki

g) močnostni ojačevalniki

• Dinamična vezja z enim vhodom

a) RC in RL usmerniki (zmanjšan obseg, poudarek le na načrtovanju RC usmernika)

b) množilniki napetosti (tudi preklopni)

c) detektorji

d) pripenjalnik

II. Vezja za generiranje signalov

• Monostabilni multivibrator, bistabilni multivibrator, astabilni multivibrator

(poudarek na realizaciji z logičnimi gradniki)

III. Preklopni napetostni stabilizatorji

• DC/DC pretvorniki (poudarek na principu delovanja in na realizaciji)

• preklopni usmerniki (poudarek na principu delovanja in na realizaciji)

• preklopni razsmerniki (poudarek na principu delovanja in na realizaciji)

IV. Fazno sklenjena zanka (poudarek na principu delovanja in na realizaciji)

V. Analogno-digitalni in digitalno-analogni pretvorniki

Cilji in kompetence:

Predmet nagrajuje znanja analognih elektronskih vezij in podaja temeljna znanja s področja nelinearnih elektronskih vezij, ki so osnova za inženirje elektrotehnike. Predmet opisuje temeljne principe, ki so vezani na primere in znanja iz prakse. Snov predstavlja zaključeno celoto s področja nelinearnih elektronskih vezij in predstavlja nadgradnjo predmeta Analogna elektronska vezja na študijski smeri Elektronika, hkrati pa je podlaga za strokovne predmete v višjih letnikih študija elektronike.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje in razumevanje nelinearnih elektronskih vezij in jih znati uporabiti pri inženirskem delu, v industrijskem okolju in v okviru pridobivanja nadaljnjih znanj v višjih letnikih študija.

Na podlagi temeljnih znanj in primerov dobre prakse se pridobi sposobnost razumevanja, uporabe, vrednotenja, analize in načrtovanja nelinearnih elektronskih vezij in sistemov.

Praktični pristop pri reševanju problemov nudi nadgradnjo temeljnih znanj in povezovanje problematik na sorodnih področjih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, laboratorijske vaje, delo doma.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

  1. James W Nilsson and Susan Riedel: Electric Circuits (8th Edition) (2007)
  2. Roland E. Thomas: The Analysis and Design of Linear Circuits (2006)
  3. Donald O. Pederson and Kartikeya Mayaram: Analog Integrated Circuits for Communication: Principles, Simulation and Design (2007)
  4. M. Topič, A. Levstek in M. Jankovec: Zbirka rešenih nalog iz nelinearnih elektronskih vezij, 2006.
  5. M. Topič: Nelinearna elektronska vezja (učbenik v pripravi).Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
  • 1 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi