Robotski in merilni vgrajeni sistemi

Visokošolski učitelji: Hudoklin Domen

Visokošolski učitelji: , Kamnik Roman
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64234Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Splošni pogoji FE. Osnove programiranja, osnove digitalne elektronike.

Vsebina:

 • Uvod v razvoj sistemov v realnem času in kompleksnih vgrajenih sistemov
 • obravnava prekinitev
 • načrtovanje programske opreme vgrajenih sistemov
 • sinhronizacija programske in strojne opreme
 • delovanje v realnem času
 • arhitektura kompleksnega vgrajenega sistema (večjedrna, SoC)
 • večopravilnost in izmenjava podatkov (ROS – Robot Operating System)
 • hiter razvoj časovno kritičnih vgrajenih sistemov
 • razvoj visoko determinističnih procesov na osnovi FPGA

Teoretična snov je podprta s praktičnimi primeri na strojni opremi zasnovani na ARM, xPC, Compact-RIO arthitekturi.

Cilji in kompetence:

Predmet je namenjen analizi, uporabi in razvoju kompleksnih vgrajenih sistemov na področjih robotike in merilnih sistemov. Slušatelja seznanja s procesi, organizacijo in arhitekturo vgrajenih sistemov ter njihovo medsebojno interakcijo. Glavni poudarek je na različnih aspektih arhitekture programov, njihovem načrtovanju pri vgrajenih sistemih, komunikaciji s periferijo in specifičnega vmesnika za uporabnika.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje
 • Sposobnost izvedbe idejne zasnove, analize, ter načrtovanja strojne in programske opreme vgrajenih naprav.
 • Sposobnost izdelave večopravilne aplikacije v realnem času z različnimi vhodi in izhodi vključno z uporabniškim vmesnikom.
 • Praktično poznavanje načel delovanja sistemov v realnem času, razvrščanja in zagotavljanja zanesljivosti v splošnem tehničnem okolju.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, navodila za laboratorijske vaje, individualno laboratorijsko delo. Praktične vaje v obliki, ki omogoča nadaljnje poglobljeno individualno delo. Za specifična področja so vabljeni predavatelji specialisti na konkretnem področju.

Gradiva

 1. Tammy Noergaard, Embeded Systems Arhitecture - A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers, Elsevier, 2005, ISBN 0-7506-7792-9.
 2. Jonathan W. Valvano, Embeded Microcomputer Systems – Real Time Interfacing, Brooks/Cole, 2000, ISBN 0-534-36642-2.
 3. A. Burns, A. Welling, Real-Time Systems and Programing Languages, Addison-Wesley, 1997, ISBN-13: 978-0201403657.
 4. Wyatt Newman, A Systematic Approach to Learning Robot Programming with ROS. CRC Press, 2017, ISBN 978-1498777827.
 5. National Instruments, NI LabVIEW for CompactRIO Developer’s Guide, http://www.ni.com, 2016Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika