Mehatronski sistemi

Visokošolski učitelji: Ambrožič Vanja
Sodelavci: Nemec Mitja
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64255Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Potrebna predznanja iz matematike, osnov elektrotehnike, meritev in električnih strojev.
 • Pogoj za opravljanje izpita so opravljene vaje in seminarja.

Vsebina:

 • Mehanski sistemi z gibljivimi elementi
 • Fizikalni opis mehanskih elementov (nosilci, vzmeti, blažilniki, ležaji, zobniki, prenosi, manipulatorji…)
 • Modeliranje in simulacija mehatronskih sistemov
 • Hidravlični in pnevmatski aktuatorji
 • Nekonvencionalne izvedbe električnih aktuatorjev
 • Mehatronika v transportnih sistemih (industrijskih, cestnih, tirnih)
 • Primeri kompleksnih mehatronskih sistemov: hibridno vozilo, magnetna levitacija…

Cilji in kompetence:

Spoznavanje fizikalne slike in analiza heterogenih sestavnih sklopov mehatronskih sistemov. Integracija doseženih specifičnih znanj na primeru sodobnih kompleksnih aplikacij.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: Študent bo pridobil osnovna znanja iz teorije mehanskih elementov in sistemov. Spoznal bo konvencionalne in nekonvencionalne izvršne elemente ter razumel medsebojno delovanje posamičnih podsestavov v kompleksnem sistemu.

Uporaba: Povezovanje doseženih teoretičnih znanj iz drugih predmetov z novo pridobljenimi znanji iz predmeta na področju vseprisotnih elektromehanskih sistemov.

Refleksija: Predmet posreduje uravnovešena teoretična in praktična znanja. Hkrati bo študentu elektrotehnike predstavil sorodna področja, ki jih srečuje v inženirski praksi. Na ta način bo preglednejša povezanost med teoretičnim ozadjem in inženirsko realnostjo.

Prenosljive spretnosti: Raziskovalno delo: iskanje primerov mehatronskih sistemov po strokovni literaturi in spletu ter njihova predstavitev kolegom. Timsko delo na projektih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji in laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. pisno gradivo, prirejeno za predmet
 2. Rolf Isermann, Mechatronic Systems Fundamentals, Springer, 2005
 3. S. Cetinkunt, Mechatronics, Wiley, 2007Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije