Uporabna statistika

Visokošolski učitelji: Dolinar Gregor
Sodelavci: Hajdinjak Melita
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64257Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v študijski program.

Vsebina:

Osnove verjetnostnega računa: Kombinatorika (permutacije, kombinacije, ...). Slučajne spremenljivke (diskretne, zvezne) in njihova porazdelitev (Gaussova, Poissonova, Weibullova, ...). Številske karakteristike (matematično upanje, varianca).

Statistika:

Načrtovanje statističnega opazovanja: definicija hipoteze, ustrezna izbira vzorca in spremenljivk. Predstavitev podatkov. Ocenjevanje parametrov (definicija in lastnosti cenilke). Preverjanje statističnih domnev (napaka I. in II. vrste), intervali zaupanja, testi: parametrični, neparametrični. Regresija in korelacija (linearna, bivariatna, multivariatna). Časovne vrste (ARIMA, ARCH). Simulacije (metoda Monte Carlo).

Cilji in kompetence:

Osvojiti osnove verjetnostnega računa. Osvojiti osnovne statistične metode, med njimi razločevati in izbirati ter biti sposoben izdelati statistično analizo z vsebinsko razlago. Razvijati spretnost zbiranja in statistične interpretacije podatkov ter kritične analize rezultatov in meritev v tehniki. Osvojiti uporabo nekaterih programskih orodij za statistiko.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje statističnih metod, ki so uporabne v tehniki, ločevati med njimi ter jih uporabljati pri statistični analizi z ustreznimi statističnimi programskimi paketi.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • domače naloge,
 • seminarska naloga.

PDF predstavitev

us1.jpg

us2.png us3.png

us4.gif

(Vir slike: http://jaredfielding.com/)

Gradiva

 1. D. C. Montgomery, G. C. Runger: Applied statistics and probability for engineers, John Wiley & Sons, 6th Edition, 2013
 2. W. C. Navidi: Statistics for Engineers and Scientists, McGraw-Hill, 2007
 3. G. Turk: Verjetnostni račun in statistika, Ljubljana, 2011
 4. M. Hladnik: Verjetnost in statistika, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2002
 5. R.S. Kenett, S. Zacks, D. Amberti: Modern Industrial Statistics: with Applications in R, MINITAB, and JMP, Wiley 2014Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije