Načrtovanje in vzdrževanje EES

Visokošolski učitelji: Pantoš Miloš
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64219Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Napoved porabe (metoda ekspertov, časovne serije, matematični modeli, korelacija in vplivni faktorji, scenariji, analiza porasta porabe), napoved potreb po moči, ocena zanesljivosti, rezerva moči, elementi načrtovanja, postopki načrtovanja elektroenergetskega sistema, kriteriji načrtovanja, načrtovanje elektroenergetskega sistema v tržnih pogojih, okoljevarstveni vidiki pri načrtovanju, ekonomika v načrtovanju razvoja elektroenergetskega sistema, načrtovanje izgradnje elektrarn, načrtovanje omrežij, metode za prostorsko načrtovanje omrežij, metode optimiranja.
 • Gospodarjenje s sredstvi, ekonomika gospodarjenja in vzdrževanja, tveganja, stroški in dobiček, negotovosti, analiza dobrobiti in SWOT analiza, projektno vodenje, strateško vodenje, vzdrževanje elementov elektroenergetskega sistema, staranje elementov in življenjska doba, remonti, revitalizacija, metode vzdrževanja (popravilo po okvari brez vzdrževanja, obratovanje do uničenja elementa, časovno zasnovano vzdrževanje, nadzorno vzdrževanje, zanesljivostno vzdrževanje, vzdrževanje pred uporabo), vodenje vzdrževanja, orodja za vzdrževanje, vzdrževanje in proizvodnja, vzdrževanje in kakovost, varnost pri vzdrževanju, zagotavljanje kakovosti.

Cilji in kompetence:

Študentje si bodo ustvarili celostno sliko o načrtovanju in vzdrževanju elektroenergetskih sistemov, spoznali bodo različne metode napovedovanja porabe električne energije in moči in s tem povezano problematiko rezerve proizvodnih in prenosnih zmogljivosti. Poseben poudarek se namenja ocenjevanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Študentje bodo spoznali postopke načrtovanja EES na podlagi uporabe optimizacijskih metod z upoštevanjem tržnih razmer, okoljevarstvenih vprašanj in ekonomike. Študentje se bodo seznanili z metodami vzdrževanja elementov EES, vprašanjem gospodarjenja s sredstvi, načrtovanjem remontov, revitalizacij, pomenom zanesljivosti oskrbe, ki se navezuje na koncepte vzdrževanja, kakovosti, in ekonomike vzdrževanja. Cilj predmeta je tudi podati znanje o varnosti pri vzdrževanju.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje in razumevanje:

Študent bo razumel koncepte načrtovanja in vzdrževanja elektroenergetskega sistema. Pridobljeno znanje bo študent sposoben nadgraditi v praksi.

 • Uporaba:

Širši pregled na področju načrtovanja in vzdrževanja elektroenergetskih sistemov, zagotavljanja zanesljivosti oskrbe, ekonomike elektroenergetskih sistemov, okoljevarstvenih vprašanjih, upravljanje s tveganji in gospodarjenja s sredstvi.

 • Prenosljive spretnosti:

Sposobnost sodelovanja pri oblikovanju razvojnih načrtov (konceptov, programov) na področju energetike.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in vaje za utrjevanje pridobljenega znanja.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. F. Gubina: Načrtovanje in vzdrževanje EES; skripta, knjižnica FE
 2. H. Lee Willis: Aging Power Delivery Infrastructures, ISBN: 0824705394; knjižnica FE
 3. R. Billinton: Reliability Evaluation of Power Systems, ISBN: 0306452596; knjižnica FE
 4. R. Sullivan: Power System Planning, ISBN: 0070618003; knjižnica FE
 5. M. Pantoš: Načrtovanje in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika