Razdelilna in industrijska omrežja

Visokošolski učitelji: Bizjak Grega
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64220Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v 1. letnik

Vsebina:

 • Osnove razdelilnih in industrijskih omrežij: osnovne konfiguracije, napetostni nivoji, razdelilne in transformatorske postaje, podeželska in mestna omrežja, specifičnosti industrijskih omrežij, praksa v Evropi.
 • Električna oprema v razdelilnih in industrijskih omrežjih: transformatorji, vezave transformatorjev in ozemljevanje, nadzemna in kabelska omrežja, industrijska omrežja, stikalni aparati in stikalne celice, kompenzacijske naprave, bremena in njihove karakteristike, izbor ustrezne opreme.
 • Obratovanje razdelilnih in industrijskih omrežij: področni normativi, padci napetosti in regulacija napetosti, vrste in pogostost okvar, vzroki okvar, vpliv parametrov omrežja in načina ozemljevanja na razmere ob okvari, osnovni načini zaščite, zaščita pred udarom strele, specifičnosti industrijskih omrežij.
 • Varnost za uporabnike: osnovni načini obratovanja in ozemljevanja razdelilnih in industrijskih omrežij s stališča varnosti, ozemljevanje virov, ozemljevanje bremen, izvedba ozemljitev, potencialne nevarnosti za uporabnike, napetost dotika in napetost koraka, zaščitni ukrepi.
 • Distribuirana generacija: vključevanje distribuiranih in industrijskih virov v razdelilna in industrijska omrežja, vplivi distribuiranih virov na razmere v omrežju, otočno obratovanje z distribuiranimi in industrijskimi viri, zagotavljanje stabilnosti otočno obratujočega omrežja, prilagajanje obremenitve z izklopom bremen, možni problemi povezani z distribuiranimi viri in otočnim obratovanjem.

Cilji in kompetence:

Pri predmetu študent spozna osnovne značilnostmi razdelilnih in industrijskih omrežij. Na predavanjih se bo seznanil z lastnostmi električne opreme, ki se uporablja v teh omrežjih in se naučil izbrati ustrezno opremo glede na parametre omrežja in bremen. Na vajah pa se bo naučil izvesti ustrezne izračune razmer v omrežju. Študent se bo zavedal tudi nevarnosti za uporabnike teh omrežij ter bo poznal ustrezne zaščitne ukrepe.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo poznal delovanje razdelilnih in industrijskih omrežij. Znal bo izbrati ustrezno opremo in bo sposoben sodelovati pri njihovem načrtovanju. S pomočjo ustreznih orodij bo znal izvesti osnovne izračune razmer v razdelilnih in industrijskih omrežjih.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, laboratorijske vaje.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. Turan Gönen: Electric Power Distribution System Engineering (Second Eddition), Boca Raton : CRC Press, 2008;
 2. A. A. Sallam, O. P. Malik: Electric Distribution Systems, IEEE Press, 2011;
 3. Tom A. Short, Electric Power Distribution Handbook, Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2004;
 4. C. Bayliss, B. Hardy: Transmission and Distribution Electric Engineering, Oxford ; Burlington, MA : Newnes, 2007Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi