Elektromotorski pogoni

Visokošolski učitelji: Fišer Rastko
Sodelavci: Drobnič Klemen
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64221Opis predmeta

Vsebina:

 • Osnovne komponente elektromotorskih pogonov. Kratek zgodovinski pregled razvoja področja, trenutno stanje in trendi razvoja. Stacionarna in dinamična stanja elektromotorskih pogonov. Obratovalne karakteristike električnih motorjev in delovnih strojev. Vztrajnostni momenti v pogonskem sistemu, osnovna pogonska enačba, dinamični vrtilni moment. Mehanski prehodni pojavi, statična stabilnost pogonskega sistema. Izvedbe, priključevanje, označevanje in hlajenje električnih motorjev.
 • Enosmerni, asinhronski in sinhronski motorji v pogonski tehniki - značilnosti izvedb, načini napajanja, stacionarne in dinamične pogonske karakteristike, parametri s katerimi vplivamo na spremembe obratovalnih karakteristik. Nastavljanje vrtilne hitrosti. Problematika in izvedbe zagona in zaviranja.
 • Izbira pogonskih motorjev, segrevanje in ohlajanje. Normirane vrste obratovanja električnih strojev. Metode za določanje moči pogonskih motorjev. Kompenzacija jalove energije izmeničnih električnih motorjev.
 • Moderne izvedbe energijsko varčnih električnih motorjev in problematika njihove vgradnje v pogonske sisteme - tehnični in ekonomski vidik. Principi načrtovanja elektromotorskih pogonov z visokim izkoristkom in zanesljivostjo obratovanja. Standardna zaščita elektromotorskih pogonov.

Cilji in kompetence:

Osvojiti znanja in postopke za načrtovanje, dimenzioniranje in prilagajanje električnih pogonskih motorjev delovnim strojem v industrijskih in transportnih sistemih.

Predvideni študijski rezultati:

Študent bo spoznal enostavne in zahtevnejše električne pogonske sisteme, njihove gradnike in osvojil njihov princip delovanja. Seznanil se bo s sklopom električni motor-mehansko breme, razumel bo odvisnost obratovalnih karakteristik pogonskih motorjev od vhodnih prarametrov, s katerimi krmilimo in reguliramo delovanje sistema.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, laboratorijske vaje s predhodnimi pripravami.

Gradiva

Temeljni literatura in viri:

 1. R. Fišer, Interno študijsko gradivo v pisni in elektronski obliki (Internal study material).
 2. J. Weidauer, R. Messer, Electrical Drives – Principles, Planning, Applications, Solutions,
 3. Publicis Publishing, Siemens, 2014
 4. A. Hughes, B. Drury, Electric Motors and Drives – Fundamentals, Types, Applications, 4th Ed.,
 5. Newness, Elsevier, 2013.
 6. B. Drury, The Control Techniques Drives and Controls Handbook, 2nd Ed., IET, 2009.
 7. A. Emadi, Energy-Efficient Electric Motors, Marcel Dekker, 2005.
 8. T. Wildi, Electrical Machines, Drives, and Power Systems, Pearson, Prentice Hall, 2006.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika