Identifikacije (Modul A)

Visokošolski učitelji: Blažič Sašo
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64259Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Končana prva stopnja ustrezne tehniške usmeritve.

Vsebina:

Vrste analize procesov in definicije, delitev postopkov, analiza uporabljenih signalov (vzbujevalnih in motilnih), področja uporabe.

Enostavne metode:

 • Strejceva metoda odziva na stopničasto vzbujanje,
 • Åströmova metoda z relejem v povratni zanki,
 • Metoda s prilagajanjem modela.

Metoda najmanjših kvadratov, regresijske metode, pristranskost in konsistenca ocen.

Ocenjevanje parametrov dinamičnih modelov, parametriranje modelov, metoda razširjenih najmanjših kvadratov, metoda pomožnih spremenljivk, rekurzivne verzije metod, prilagoditev metod za časovno spremenljive procese – metoda uteženih najmanjših kvadratov in eksponentno pozabljanje, neznane ustaljene vrednosti, numerični problemi.

Identifikacija neparametričnih modelov, analize frekvenčnega odziva, metode Fourierove, korelacijske in spektralne analize.

Identifikacija nestabilnih modelov in identifikacija v zaprti zanki, identifikabilnost parametričnih in neparametričnih modelov.

Identifikacija z razpoznavanjem vzorcev.

Praktični vidiki, izbira časa vzorčenja, predhodna obdelava signalov, izbira modela, preskus njegove veljavnosti in izbira strukture, časovne zakasnitve, robustnost, izbira metode.

Cilji in kompetence:

 • prikazati področje identifikacije sistemov, predvsem dinamičnih,
 • izpostaviti problem pristranskosti metod identifikacije v primeru neupoštevanja zunanjih pogojev in/ali neustreznega izbora parametrov metode,
 • podati metodo najmanjših kvadratov in prikazati njeno uporabnost na različnih področjih,
 • prikazati uporabnost metod za ocenjevanje parametrov dinamičnih sistemov,
 • podati metode identifikacije neparametričnih modelov,
 • prikazati probleme identifikacije nestabilnih sistemov in probleme identifikabilnosti v zaprti zanki,
 • seznaniti slušatelje s praktičnimi problemi identifikacije.

Predvideni študijski rezultati:

 • znanje in razumevanje
 • poglobljena znanja iz identifikacij dinamičnih sistemov

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja
 • laboratorijske vaje

PDF predstavitev

Gradiva

 1. Karel J. Keesman, System Identification, An Introduction, Springer, 2013.
 2. Drago Matko, Identifikacije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1998.
 3. Sašo Blažič, Drago Matko, Identifikacija, skripta, 2013.
 4. Sašo Blažič, Identifikacije, Zbirka rešenih nalog, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2007.
 5. Lennart Ljung, System identification, Prentice Hall, 1999.
 6. Torsten Söderström, Petre Stoica, System identification, Prentice Hall, 1994.
 7. Karl Johan Aström. Tore Hägglund: PID Controllers: Theory, Design and Tuning. 2nd Edition. Research Triangle Park, NC: Instrument Society of America, 1995.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 1 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi