Tehniška kakovost (Modul B)

Visokošolski učitelji: Begeš Gaber

Visokošolski učitelji: , Drnovšek Janko
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64261Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • izbira predmeta

Vsebina:

 • Tehniška kakovost kot temeljna inženirska disciplina
 • Pojmi kakovosti in spremljajoča področja (standardizacija, certificiranje,..)
 • Sistemi vodenja kakovosti
 • Celovito vodenje kakovosti (TQM), tehnike reševanja problemov in krog kakovosti
 • Postopki in osnovna orodja zagotavljanja kakovosti (kontrolne karte, integracija zahtev kupca v proizvod - QFD, analiza možnih napak in njihovih posledic - FMEA, nadzor procesov - SPC statistična procesna kontrola, načrtovanje optimalnega eksperiment, itd.)
 • Kakovost in standardizacija po področjih (proizvodnja, laboratoriji, storitve, okolje, varnost, zdravstvo, itd.)
 • Tehnike reševanja problemov in krog kakovosti
 • Izobraževanje, motivacija in kontinuirno izboljševanje
 • Zanesljivost in vzdrževanje sistemov
 • Materiali, klasifikacija in temeljne fizikalno kemijske lastnosti.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je seznaniti in usposobiti študente s konkretnimi znanji o zagotavljanju in doseganju tehniške kakovosti proizvodov in storitev na osnovi merjenj in preskušanj, nadzora procesov in orodij za celovito obvladovanje kakovosti. Študent se pri predmetu nauči različnih tehnik reševanja problemov s pomočjo modernih principov in orodij za zagotavljanje in celovito upravljanje kakovost, spozna se z elementi zanesljivosti in osnovami vzdrževanja sistemov.

Tehniška kakovost v elektrotehniki in elektroniki temelji tudi na fizikalnih in kemijskih lastnostih materialov, zaradi tega so podane tudi osnove o njihovi strukturi in lastnostih. Razložene so lastnosti polimerov, kovin, keramike in kompozitov in specifične lastnosti pomembne v elektrotehniki, kot so električna in toplotna prevodnost pa tudi obstojnost v različnih okoljih.

Osnovne specifike, zahteve in rešitve tehniške kakovosti spoznajo študentje na praktičnih primerih in problemih.

Predvideni študijski rezultati:

Osnovni pojmi s področja tehniške infrastrukture, standardizacije, akreditacije, evropske in nacionalne zakonodaje, nastanka standarda, poznavanje vrst standardov, zagotavljanja kakovosti, poznavanje dela presojevalcev in certifikacijskih organov poznavanje pomena direktiv,znanje o celovitem vodenju kakovosti, sistemih vodenja kakovosti, o načinu in postopkih presoj in certificiranja sistemov, uporaba orodij za zagotavljanje kakovosti, QFD in FMEA metodi vodenja kakovosti, povezanost kakovosti na pravo, varnost in okolje, konkretno tehniško znanje na področju preskušanja, poznavanje laboratorijskega dela za zagotavljanje kakovosti in varnosti, priprava optimalnega eksperimenta, poznavanje standardov po področjih, implementacija sistema kakovosti, priprava poslovnika kakovosti v skladu s standardom

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • avditorne vaje,
 • laboratorijske vaje,
 • seminarska naloga.

PDF predstavitev

Slike LMK - TK1

Slike LMK - TK

Slike LMK - TK

Slike LMK - TK

Slike LMK - TK

Slike LMK - TKSlike LMK - TK

TOPjob - Top službe glede na vir FINANCE (9.9.2014) - na 3. in 4. mestu KAKOVOST

Slike LMK - TK

Gradiva

 1. www.sist.si, www.iso.org, www.iec.ch, www.iecee.org, www.cenelec.org, www.itu.int, www.cenorm.be, www.gov.si/sa, www.ilac.org, www.mirs.si, www.euramet.eu, www.wto.org, www.ansi.org, http://ts.nist.gov, www.conformityassessment.org, www.wssn.net, www.oiml.org, www.asq.org, http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/
 2. Drnovšek, J.; Pušnik, I.; Bojkovski, J.; Begeš, G.; Kakovost sistemov. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko 2007
 3. Pond, R.J.: Fundamentals od Statistical Quality Control. New York: Macmillan College Publishing Company 1994
 4. Montgomery, D.C.: Introduction to Statistical Quality Control. 4. izdaja. New York: John Wiley & Sons Inc. 2001
 5. O`Connor, P.D.T.: Practical Reliability Engineering. 4. izdaja. New York: John Wiley & Sons Inc. 2002
 6. Feigenbaum, A.V.: Total Quality Control. 3. pregl. jubilejna izdaja. New York: McGraw-Hill, Inc. 1991
 7. Robin E. Mcdermott, Raymond J. Mikulak, Michael R. Beauregard: The Basic of FMEA. Portland, USA
 8. John Terninko: Step-by Step QFD. Boca Raton, Florida, St. Lucie Press 1997
 9. Lou Chen: Quality Function Deployment, Addison Wesley Longman, 1995
 10. A.J.Marlow: Quality control for Technical Documentation, Amazon, 2005
 11. QualSoft: Busines Improvement Software, Birmingham, 2000
 12. Yoi Akao: QFD, Portland, Oregon, Productivity Press, 2000
 13. VIM - International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (OIML, 2000)
 14. Slovenski inštitut za standardizacijo: SIST EN 45020 - Standardizacija in z njo povezane dejavnosti - Splošni slovar, 2007Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije