Elektromagnetika (Modul D)

Visokošolski učitelji: Sinigoj Anton Rafael
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64264Opis predmeta

Vsebina:

Temelji elektromagnetike. Viri polja, Lorentzova sila, interakcija polje - snov, Maxwellove enačbe, električni in magnetni potencial. Splošna rešitev. Poyntingov teorem. Statična in dinamična polja. Kvazistatično in retardirano polje. Harmonična polja. Valovanje in difuzija. Električna vezja v luči elektromagnetike. Komponente in sklopi ter njihovi elektromagnetni parametri. Reševanje elektromagnetnih problemov. Načini formuliranja nalog: mejni in robni pogoji, diferencialne enačbe, potenciala enojnega in dvojnega sloja, Greenove formule, integralske enačbe, variacijski račun. Analitične metode in numerične metode reševanja elektromagnetnih nalog: metoda končnih diferenc, metoda končnih elementov, projekcijske metode, variacijska metoda.

Cilji in kompetence:

Spoznati teorijo elektromagnetnega polja in njeno uporabo. Snov je podlaga za strokovne predmete, ki obravnavajo specifične elektromagnetne strukture.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje

PDF predstavitev

Gradiva

  1. Sinigoj A. R.: ELMG polje, Založba FE, Ljubljana, 1996.
  2. Chow T. L.: Introduction to Electromagnetic Theory, Jones and Bartlett Pablishers, Boston, 2006.
  3. Lauchtmann P.: Einfuhrung in die elektromagnetische Feldtheorie, Pearson Studium, Muenchen, 2005.
  4. Demarest K. R.: Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Upper Saddle River, N. J., 1999.
  5. Popović B. D.: Elektromagnetika, Građevinska knjiga, Beograd, 1989.
  6. Silvester P. P., Ferrari R. L.: Finite elements for electrical engineers, Cambridge University Press, 1996.
  7. Zhou P.: Numerical analysis of electromagnetic field, Springer- Verlag, 1993.