Alternativni viri električne energije in energetski trgi (Modul E)

Visokošolski učitelji: Čepin Marko

Visokošolski učitelji: , Pantoš Miloš
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64266Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Tehnologija pretvorbe različnih oblik energije v električno energijo (energija vetra, geotermalna energija, energija iz odpadkov, energija iz biomase, vodikova tehnologija, gorivne celice, sončna energija), načini shranjevanja energije, primerjava s tehnologijami pretvorbe energije nekonvencionalnih virov v električno energijo, izkoristki pretvorbe energije v električno energijo, vpliv tehnologij na varovanje okolja. Deregulacija elektrogospodarstva in prestrukturiranje podjetij, pravni okvir trga z energijo, organizacija in tipi trga, udeleženci trga, regulatorni okvir, borza, borzni instrumenti, vrsta trgov: sprotni, urni, srednje- in dolgoročni trg, trg odstopanj, trg sistemskih storitev, terminski posli, terminske pogodbe, opcije in finančni inštrumenti, način poravnave finančnih inštrumentov, tveganja na trgu, njihovo merjenje in obvladovanje, mehanizmi varovanja tveganj, tržna moč, strategije proizvajalcev, ponudbe proizvajalcev, načrtovanje in optimiranje obratovanja proizvodnih enot ponudnika, napoved cene električne energije, vozni redi in obračun odstopanj, strategije dobavitelja, optimizacija njegovega portfelja, pogoji za dobavo in odjem energije, sistem meritev in obračun energije, zamenjava dobavitelja, struktura cene.

Cilji in kompetence:

Študenti se bodo seznanili s tehnologijami pridobivanja električne energije iz alternativnih virov in primerjavo s konvencionalnimi načini. Poudarek je na tehnologijah, načinu pretvorbe energij v električno energijo. Študentje bodo spoznali tehnične, ekonomske in okoljevarstvene vplive tehnologij pridobivanja električne energije iz alternativnih virov. Študenti se pri predmetu spoznajo z modeli trga, ki povezujejo električno in ostale vrste energije. Spozna mehanizme trga, vloge udeležencev na trgu ter strategije prodaje in nakupa energije. Posebej se seznani z obvladovanjem tveganj s pomočjo finančnih inštrumentov.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent bo razumel delovanje in razvoj tehnologij pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov in primerjavo z konvencionalnim načinom. Pridobljeno znanje bo študent sposoben povezati s trgom z električno energijo.

Uporaba:

Širši pregled na področju elektroenergetike, splošni pregled uporabe alternativnih virov električne energije, širši vpogled v tehnologije pridobivanja električne energije, splošna znanja na področju trgovanja z električno energijo.

Prenosljive spretnosti:

Sposobnost sodelovanja pri oblikovanju razvojnih programov na področju energetike in izrabe alternativnih virov z upoštevanjem različnih vidikov: tehnični, ekonomski in okoljevarstveni ter sposobnost sodelovanja pri širših razpravah na tem področju in na področju trgovanja z električno energijo.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in vaje za utrjevanje pridobljenega znanja.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. E. F. Fuchs, l. M. A.S. Masoum, Power Conversion of Renewable Energy Systems, Springer, 2011
 2. Sorensen, B., Renewable Energy, Third Edition, Academic Press 2004
 3. Farret, F.A., Integration of Alternative Sources of Energy, Wiley-IEEE Press 2006
 4. Ilič, M., Galiana, F., Fink, L., Power System Restructuring Engineering and Economics, Kluwer Academic Publishers, 1998.
 5. Kirschen D., Strbac G.: Power System Economics: Introduction; Wiley, 2000.
 6. Stoft, S.: Power System Economics: Designing Markets for Electricity: Wiley, 2002.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 1 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi