Dinamični pojavi v elektroenergetskih sistemih

Visokošolski učitelji: Mihalič Rafael
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64283Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik

Vsebina:

Osnovni pojmi in vzroki nastanka dinamičnih pojavov v elektroenergetskih sistemih (EES), osnovni tipi prehodnih pojavov in temeljni principi analize posameznih vrst prehodnih pojavov, principi modeliranja elementov EES za analizo dinamičnih pojavov glede na časovni okvir dinamike pojava, analiza pojavov, ki jih obravnavamo s principi linearizacije sistemov (prostor stanj, lastne vrednosti, vodljivost, spoznavnost, ), metode reševanja časovno diskretnih sistemov, analiza pojavov, ki jih obravnavamo z metodami analize nelinearnih sistemov, analiza značilnih dinamičnih pojavov v EES (samovzbujena nihanja, tranzientna stabilnost, frekvenčna nestabilnost, potujoči valovi, asinhronski tek generatorjev, prehodni pojavi v generatorju, kratek stik v sistemu, udarni momenti generatorjev ob motnjah v omrežju, izklop kapacitivnosti, subsinhrona resonanca), ukrepi za stabilizacijo EES, osnove digitalne simulacije dinamičnih pojavov v EES, nadomestne sheme elementov EES, značilnosti numerične nestabilnost in ukrepi za odpravo, določitev začetnih pogojev omrežja, določitev začetnih pogojev za sklop generator – turbinska regulacija – napetostna regulacija, osnovne značilnosti programskih orodij za obravnavo dinamičnih pojavov, simulacije v trenutnem načinu, simulcije v stabilnostnem načinu, simulacije v realnem času.

Cilji in kompetence:

Pregled dinamičnih pojavov v EES in njihova razdelitev glede na osnovne karakteristike, usmeritve in pristopi k analizi in reševanju vzrokov posameznih dinamičnih pojavov v EES, uporaba matematičnih znanj iz področja diferencialnega računa za analizo dinamičnih pojavov v EES, razumevanje ozadja delovanja programske opreme za analizo dinamičnih pojavov v EES.

Predvideni študijski rezultati:

Študent se seznani z vzroki, vplivnimi veličinami in posledicami dinamičnih pojavov v EES in njihovim vplivom na obratovanje EES. Spozna tipične vrste dinamičnih pojavov in uveljavljene načine pristopa k obravnavi teh pojavov. V okviru slednjega se seznani z načini ponazoritve komponent EES in metodami za analizo pojavov. Spozna metode in osnovna načela delovanja programov za simulacijo dinamike EES ter značilne probleme in napake, ki se pojavljajo ob simulaciji dinamičnih pojavov v EES.

Metode poučevanja in učenja:

  • predavanja
  • laboratorijske vaje.

Gradiva

  1. MIHALIČ, Rafael. Stabilnost in dinamični pojavi v elektroenergetskih sistemih : osnovni pojmi s primeri. Ljubljana: Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ - CIRED, 2013. 261 str., ilustr. ISBN 978-961-6265-23-2. [COBISS.SI-ID 266825984]
  2. Kundur P., Power System Stability and Control, McGraw Hill, 1994.
  3. Machowski J. Bialek J. W., Bumby J. R., Power System Dynamics and Stability, John Wiley & Sons, 1997Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
  • 2 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi