Proizvodni management (Modul H)

Visokošolski učitelji: Mušič Gašper
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64273Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v podiplomski magistrski študijski program druge stopnje.

Vsebina:

Operativno upravljanje proizvodnje. Piramida funkcij vodenja, več-nivojsko vodenje. Vrste proizvodnih procesov in spremljajoče proizvodne strategije.

Proizvodni informacijski sistemi. Sistemi ERP, MRP II in MES, sistemi za šaržno vodenje, sistemi za vodenje proizvodnje.

Kvantitativne metode v planiranju in vodenju proizvodnje. Planiranje potreb in metode napovedovanja. Linearno in celoštevilsko programiranje. Planiranje proizvodnje in upravljanje zalog.

Planiranje in razvrščanje opravil v proizvodnih in servisnih dejavnostih. Modeli in algoritmi za planiranje in razvrščanje. Metode lokalnega iskanja, inteligentne metode in hevristični postopki, razvrščanje z uporabo Petrijevih mrež. Programska orodja za planiranje in razvrščanje.

Spremljanje učinkovitosti proizvodnje. Ključni kazalniki in mere učinkovitosti. Skupna učinkovitost naprav (OEE). Razvoj sistemov za spremljanje učinkovitosti. Prikaz kazalnikov učinkovitosti in uporabniški vmesniki.

Planiranje in vodenje projektov. Mrežno planiranje, metoda kritičnih poti (CPM), metoda PERT. Programska orodja za vodenje projektov.

Integracija in standardizacija pri vodenju in preurejanju proizvodnih procesov. Smeri razvoja sistemov za planiranje in vodenje proizvodnih procesov.

Cilji in kompetence:

 • Osnovna načela višjih nivojev vodenja tehnoloških procesov in operativnega upravljanja, predstavitev programske opreme in pripadajočih informacijskih tehnologij za podporo planiranju in vodenju proizvodnje,
 • kvantitativne metode planiranja in vodenja proizvodnje, metode spremljanja učinkovitosti in optimizacije proizvodnih procesov,
 • osnove planiranja in vodenja projektov ter osnove planiranja in razvrščanja opravil v proizvodnih in servisnih dejavnostih.

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje osnov operativnega upravljanja, osnovna znanja proizvodne informatike, znanja o integraciji sistemov, razumevanje načel spremljanja učinkovitosti proizvodnih procesov, osnovna znanja proizvodne logistike.
 • Načrtovanje in izvedba preprostejših sistemov za vodenje proizvodnje.
 • Poznavanje metod planiranja in razvrščanja, ovrednotenje razpoložljivih metod glede na potrebe in izvedba algoritmov za planiranje in razvrščanje opravil v proizvodnih in servisnih dejavnostih.
 • Razumevanje načel projektnega vodenja.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja in laboratorijske vaje.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. F. R. Jacobs, R. B. Chase, Operations & Supply Chain Management, Mcgraw Hill Higher Education, 2013.
 2. I. T. Christou, Quantitative Methods in Supply Chain Management, Models and Algorithms, Springer, 2012.
 3. M. L. Pinedo, Planning and Scheduling in Manufacturing and Services, Second edition, Springer, 2009.
 4. S. Strmčnik, R. Hanus, Đ. Juričić, R. Karba, Z. Marinšek, D.Murray-Smith, H. Verbruggen, B. Zupančič, Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov, 1. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1998.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika