Haptični in sodelujoči roboti

Visokošolski učitelji: Mihelj Matjaž
Sodelavci: Podobnik Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64296Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v drugi letnik študija.

Vsebina:

UVOD:

definicija, značilnosti in uporaba haptičnih in sodelujočih robotov

HAPTIČNI ROBOTI:

človeški faktor, haptični roboti (kinestetični in taktilni vmesniki, kinematika, dinamika); haptično zaznavanje, modeliranje in prikazovanje dotika (merjenje dotika v realnih ter zaznavanje dotika v navideznih okoljih, dinamika dotika), vodenje in analiza stabilnosti haptičnih robotov (impedančno in admitančno vodenje), teleoperacija.

SODELUJOČI ROBOTI:

zgradba robota (kinematika, dinamika, senzorji), vodenje robotov, načini sodelovanja robota in človeka, uporaba robotov s primeri aplikacij, specifične metode učenja sodelujočih robotov, varnost in standardi.

INDUSTRIJA 4.0:

koncept industrije 4.0, kibernetsko-fizični sistemi, digitalni dvojčki, uporaba sodelujočih robotov.

Cilji in kompetence:

Predmet obravnava uporabo robotov v tesnem stiku s človekom (z neposredno fizično interakcijo) za prenos kinestetičnih in taktilnih dražljajev med človekom in robotom. Analizira fizikalne osnove, tehnološke izzive ter možnosti in omejitve pri gradnji haptičnih robotov. Poudarek je na konceptih potrebnih za razumevanje človekovih odzivov na sintetično generirane haptične dražljaje (kinestetične in taktilne informacije). Pridobljeno znanje o haptičnih interakcijah v navideznih okoljih je razširjeno na teleoperacijske sisteme, rehabilitacijske in medicinske robote. Nanomanipulacija je analizirana kot specifičen primer uporabe haptičnega vmesnika. Praktična znanja študenti pridobijo v laboratoriju ob izvajanju interdisciplinarnih skupinskih projektov.

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • razviti rešitve, ki zahtevajo fizični kontakt in sodelovanje med robotom in človekom, vključno s teleoperacijskimi sistemi,
 • izbirati ustrezno metodo učenje robota ter rešitev za zagotavljanje varnosti operaterja,
 • konstruirati mehanizem haptičnega oziroma sodelujočega robota,
 • sintetizirati vodenje robota,
 • analizirati stabilnost robota v stiku s človekom,
 • uporabiti haptične in sodelujoče robote v različnih aplikacijah,
 • razvijati rešitve za koncept industrije 4.0.

Metode poučevanja in učenja:

Študenti imajo na voljo učbenik. Na predavanjih je poudarek na teoretičnih osnovah haptičnih robotov. Zaradi specifičnosti predmeta, se del predavanj izvaja s pomočjo multimedijskih predstavitev. Najnovejši dosežki s področja haptičnih robotov so predstavljeni v "video predavanjih". Praktične vaje potekajo v laboratoriju, ki je opremljen z večjim številom sodobnih haptičnih robotov. Študentje delajo v interdisciplinarnih projektnih skupinah, kjer se posamezen študent ukvarja z določenim problemom interakcije človek-robot.

Haptični roboti

Laboratorijska oprema

Projekti

 • Semestrski projekti skupno pri predmetih
  • Haptični roboti
  • Robotski mehanizmi
 • Posamezni ali skupinski projekti
 • Zanimive aplikacije
 • Povezave z drugimi inštitucijami (IJS, ALUO)
 • Javne predstavitve projektov (KSEVT, ŠKUC)

Povzetki rezultatov študentskih projektov iz prejšnjih let

Gradiva

Literatura

 1. M. Mihelj: Haptični roboti, Založba FE in FRI, 2007.
 2. M. Mihelj, J. Podobnik, Haptics for Virtual Reality and Teleoperation, Springer, 2012.
 3. G. Burdea, P. Coiffet: Virtual Reality Technology, Wiley, 2003.
 4. B. Siciliano, L. Villani: Robot Force Control, Kluwer Academic Publishers, 1999.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika