Operacijski sistemi v realnem času

Visokošolski učitelji: Tuma Tadej
Sodelavci: Puhan Janez
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64289Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Izvori nedeterminističnega časovnega odziva. Dinamično upravljanje s pomnilnikom. Osnove časovnega rezinjenja. Različni pristopi k razvrščanju opravil: ciklično, monotono prioritetno, razvrščanje po "preemptive" principu. Večskladovni operacijski sistemi. Dokaz razvrstljivosti procesov. Arbitražni mehanizmi pri hkratnem dostopu do skupnih enot. Časovno usklajena komunikacija med procesi. Prepoznavanje in preprečevanje mrtvo sklenjenih zank (pat-situacije). Uporaba konkretnega operacijskega sistema na ARM7 arihitekturi v okviru laboratorijskih vaj.

Cilji in kompetence:

Razumeti sodobne industrijske operacijske sisteme za večopravilno delo v realnem času. Pridobiti pregled nad aktualnimi produkti za vgrajene mikrokrmilniške sisteme in spoznati praktično uporabo v okviru laboratorijskega dela.

Predvideni študijski rezultati:

Sposobnost uporabe večopravilnih realnočasnih operacijskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja,
  • vodena diskusija,
  • laboratorijsko skupinsko delo,
  • samostojno seminarsko delo.

Gradiva

  1. Phillip A. Laplante, Real-Time Systems Design and Analysis,Wiley-IEEE, 2004
  2. Spletna stran operacijskega sistema K2 http://www.s-arm.si/
  3. Spletna stran operacijskega sistema uSamrtx http://usmartx.sourceforge.net/
  4. Spletna stran operacijskega sistema RTLinux http://www.realtimelinuxfoundation.org/Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika