Kakovost električne energije

Visokošolski učitelji: Papič Igor
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64285Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Pogoj za vključitev v študij predmeta je vpis v 2. letnik.
 • Pogoj za opravljanje ustnega izpita je pozitivna ocena poročila o opravljenih vajah.

Vsebina:

Splošno o kakovosti električne energije, osnovni pojmi in definicije, pregled standardov. Prehodni pojavi, dolgotrajna odstopanja napetosti, kratkotrajna odstopanja napetosti, napetostno neravnotežje. Popačenje oblike; enosmerne komponenete, harmoniki, med-harmoniki. Kolebanje napetosti - fliker. Napetostni upadi in prekinitve. Kazalci prekinitev napajanja.

Izvajanje občasnih in trajnih meritev parametrov kakovosti električne energije, modeliranje delov omrežja in bremen za analizo kakovosti, sistemske impedančne karakteristike. Metode za porazdelitev odgovornosti za kakovost električne energije na sistemsko in porabniško stran. Širjenje motenj po omrežju.

Ukrepi za izboljšanje kakovosti električne energije.

Cilji in kompetence:

Študent bo poznal osnovne pojme kakovosti električne energije in značilnosti napajalne napetosti. Pridobil bo osnovno znanje o izvedbi meritev, analizi merilnih rezultatov parametrov kakovosti napetosti in možnih ukrepih za izboljšanje kakovosti napajanja.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študent bo razumel pomen kakovost električne energije pri obratovanju elektroenergetskega omrežja in oskrbi odjemalcev. Poznal bo glavne parametre kakovosti napetosti in metode za odpravo motenj.

Uporaba:

Predznanje za nadaljevanje študija in uporaba v praksi pri izvedbi meritev in analizi kakovosti električne energije.

Refleksija:

Razumevanje povezave med kakovostjo oskrbe, načrtovanjem kompenzacije in posledicami slabe kakovosti oskrbe.

Prenosljive spretnosti:

Znanje o postopku izvedbe meritev in analizi merilnih rezultatov je splošno uporabno pri izvajanju različnih meritev.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • avditorne vaje,
 • laboratorijske vaje.

Gradiva

 1. Dougan, R.C., McGranaghan, M.F., Wayne Beaty, H., Electrical Power Systems Quality, McGraw-Hill, 1996.
 2. Blume, D., Schlabbach, J., Stephanblome, T., Spannungsqualität in elektrischen Netzen, VDE-Verlag, 1999.
 3. Bollen, M.H.J., Understanding Power Quality Problems – Voltage Sags and Interruptions, IEEE, 2000.
 4. Arrillaga, J., Smith, B.C., Watson, N.R., Wood, A.R., Power System Harmonic Analysis, Wiley, 2000.
 5. Arrillaga, J., Watson, N.R., Chen, S., Power System Quality Assessment, Wiley, 2001.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi