Seminar iz robotike in merjenj

Visokošolski učitelji: Munih Marko
Sodelavci: Drnovšek Janko, Kamnik Roman
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64297Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik študija, opravljene praktične vaje iz predmetov s področja robotike ter pri predmetih s področja merjenj pri reševanju praktične projektne naloge, ali ekvivalenten program pri slušateljih iz drugih fakultet.

Vsebina:

Študent uporabi znanja pridobljena pri predmetih s področja robotike ter pri predmetih s področja merjenj pri reševanju praktične projektne naloge. Za študente z drugih fakultet se seminar prilagodi. Vsak študent opravlja projektno nalogo samostojno. Naloge so izbrane v skladu z interesi slovenskih podjetij, ki bodisi uvajajo robotske celice ali pa so uporabniki robotov. Merilna problematika je vezana na tekoče raziskovalne projekte, sodelovanje pri industrijskih projektih, tudi tehniško zakonodajo, varnost in kakovost. Študent izvaja projektno nalogo v laboratorijih fakultete, raziskovalnega inštituta ali samega podjetja. Dodeljen mu je delovni mentor in vključen je v tim strokovnjakov iz raziskovalnega in industrijskega okolja.

Cilji in kompetence:

Cilj seminarja je vključiti študenta v razvojno in raziskovalno delo na področju uvajanja robotov v industrijsko prakso ter v področja merjenj v najširšem smislu. Spodbuja se reševanje problemov, ki niso nujno vezani na področje elektrotehnike, vendar zahtevajo elektrotehniška znanja. Poudarek bo dan tudi sodelovanju z drugimi področji dela na FE. Študent pridobi sposobnost uporabe robotskih znanj v praksi, veščine identifikacije merilne problematike v okviru kompleksnejših procesov, poišče ustrezne rešitve, ter analizira končne izvedbe. Obvlada raziskovalne metode in postopke. Pridobi avtonomnost v strokovnem delu. Privadi se delu v skupini. Razvije komunikacijske sposobnosti.

Predvideni študijski rezultati:

Sposobnost povezovanja znanja z različnih področij elektrotehnike, robotike, merjenj.

Metode poučevanja in učenja:

Študentu je na začetku semestra dodeljena samostojna projektna naloga. Prav tako mu je dodeljen delovni mentor iz vrst učiteljev, asistentov, raziskovalcev in razvojnikov na fakulteti, raziskovalnem inštitutu ali podjetju. Na začetku se detaljno seznani s problematiko, naredi časovni plan, določi mejnike, planira nepredvidljive dogodke ter predlaga kazalce ovrednotenja končnih rezultatov. Med semestrom študent dvakrat poroča o opravljenem delu, prvič ustno in drugič pisno. Na koncu semestra predstavi rezultate svojega dela na način, ki je uveljavljen na strokovnih konferencah (članek v zborniku, javna predstavitev, izbira najboljših projektov).

V št. letu letu 2014/15 sodelujejo podjetja

SRM-logo-zbirka

Gradiva

Članki iz robotskih in merilnih revij:

  1. IEEE Transactions on Robotics, International Journal of Robotic Research in drugi
  2. Zborniki konferenc: ICRA, IROS in drugi.
  3. Učbeniki, študijsko gradivo in relevantna strokovna literatura s področja merjenj, robotike, tehniški standardi, EU in slovenska zakonodaja.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika