Seminar iz biomedicinske tehnike

Visokošolski učitelji: Miklavčič Damijan

Visokošolski učitelji: , Špiclin Žiga
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64282Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v 2. letnik magistrskega študija.

Vsebina:

Identifikacija realnega problema s področja biomedicinske tehnike, izbor problema in reševanje. Zbiranje informacij in pregled dosedanjih rešitev izbranega ali podobnega problema. Predlog možnih rešitev in ocena različnih rešitev. Izvedba rešitve problema. Izdelava poročila.

Cilji in kompetence:

Priprava na samostojno razvojno delo pri diplomski nalogi

Predvideni študijski rezultati:

Osvojiti osnovna znanja o fazah raziskovalnega dela: seznanitev s problemom, razumevanje problema, pregled in analiza literature, izbira in vrednotenje znanih rešitev ter izvirna rešitev problema. Poleg tega bodo študenti pridobivali tudi znanja o ustnem in pisnem poročanju.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanje,
  • mentorsko delo,
  • samostojno delo.

Gradiva

  1. Wolfgang Birkfellner. Applied Medical Image Processing, Second Edition: A Basic Course. CRC Press; 2 edition, 2014.
  2. Isaac Bankman. Handbook of Medical Image Processing and Analysis, Second Edition (Academic Press Series in Biomedical Engineering), Academic Press; 2 edition, 2008.
  3. Michael Fitzpatrick and Milan Sonka. Handbook of Medical Imaging, Volume 2. Medical Image Processing and Analysis (Parts 1 and 2) (SPIE Press Monograph Vol. PM80/SC), SPIE Publications; Reprint edition, 2009.
  4. Joseph D. Bronzino. The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, 2000.
  5. John Enderle, Joseph Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering. Academic Press, 2012.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika