Seminar iz elektroenergetike

Visokošolski učitelji: Čepin Marko
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64286Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

 • Identifikacija problemov na področju elektroenergetike.
 • Zbiranje podatkov o problemih in možnih rešitvah v strokovni literaturi v knjižničnih zbirkah, v bazah podatkov na internetu, ter pri ustreznih poslovnih subjektih.
 • Izbira metod za reševanje problemov.
 • Določitev potrebnih korakov za rešitev problemov.
 • Preverjanje možnih rešitev problemov z uporabo pridobljenih znanj in računalniških in drugih orodij.
 • Izdelava in ustna predstavitev pisnega poročila o opravljenem delu.

Cilji in kompetence:

Cilj seminarja je študenta vključiti v raziskovalno in razvojno delo ter ga naučiti povezati in ustrezno uporabiti pridobljena strokovna znanja s področja elektroenergetike na realnih primerih. Študent si bo z izdelavo in predstavitvijo seminarja nabral izkušnje, ki mu bodo koristile pri samostojni izdelavi diplomske naloge.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje

Študent se bo na konkretnem primeru iz prakse naučil identificirati problem, poiskati ustrezno rešitev in jo preveriti z uporabo inženirskega znanja in ustreznih pripomočkov.

Uporaba

Pridobljena znanja in izkušnje bo lahko uporabil najprej pri izdelavi diplomske naloge, kasneje pa pri reševanju problemov s katerimi se bo srečal v svojem poklicnem življenju.

Refleksija

Študent bo ustrezno ovrednotil med študijem pridobljena strokovna znanja in ocenil njihovo uporabnost pri reševanju problemov. Spoznal bo tudi način prenosa pridobljenega teoretičnega znanja v rešitve praktičnih primerov.

Prenosljive spretnosti

Študent bo znal identificirati problem in poiskati ter preveriti ustrezno rešitev. Poleg tega bo znal rezultate svojega dela tudi podati v pisnem poročilu in jih ustno predstaviti.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • seminarsko delo,
 • laboratorijske vaje
 • mentorsko vodeno projektno delo.

Gradiva

 1. Encyclopedia of Energy, Elsevier Inc, 2004
 2. Adrian Wallwork, English for Writing Research Papers, Springer, 2011
 3. ČEPIN, Marko. Assessment of power system reliability. London: Springer, 2011.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika