Internetna omrežja II (Modul J)

Visokošolski učitelji: Kos Andrej

Visokošolski učitelji: , Sedlar Urban
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64302SOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

Zagotavljanje povezavnosti v paketnih omrežjih (mehanizmi in signalizacije). Klasifikacija naprednih omrežnih storitev. Osnove MPLS in MetroEthernet. Storitve MPLS. Navidezna zasebna omrežja. Mehanizmi in metode zagotavljanja kakovosti storitev, sinhronizacije in redundance. Mobilnost in omrežna fiksno-mobilna konvergenca. Osnove paketnih kabelskih sistemov. Operaterski omrežni modeli in programirljiva omrežja. Virtualizacija omrežij in računalniških sistemov.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je podati poglobljen pregled gradnikov, mehanizmov ter sodobnih konceptov delovanja omrežnih sistemov. Spoznavanje naprednih omrežnih protokolov ter storitev internetnih omrežnih sistemov. Spoznavanje novih povezovalnih načinov ter virtualizacije omrežnih in sistemskih virov. Študenti bodo pridobili potrebna znanja in veščine s teh področij.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje in razumevanje naprednih konceptov, arhitektur, protokolov in storitvenih modelov internetnih omrežij v operaterskih okoljih.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo.

PDF predstavitev

Gradiva

  1. Tannenbaum, A.S.: Computer networks, 5th ed., international ed., ISBN 978-0-13-255317-9, 2011, Pearson.
  2. Medhi, D., Ramasamy, K.: Network Routing: Algorithms, Protocols, and Architectures, ISBN 978-0-120-88588-6, 2007, Elsevier : M. Kaufmann Publishers.
  3. Stallings, W.: Data and computer communications, 10th ed., ISBN 978-0-13-350648-8, 2013, Pearson.
  4. Fall, K. R., Stevens, W. R.: TCP/IP illustrated. Vol. 1, The protocols, 2nd ed., ISBN 978-0-321-33631-6, 2012, Addison-Wesley.
  5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.htmlŠtudiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije