Satelitske komunikacije in navigacija (Modul K)

Visokošolski učitelji: Batagelj Boštjan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64303Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Poznavanje snovi iz osnove elektrotehnike, fizike, radijskih komunikacij.

Vsebina:

Osnove nebesne mehanike, Kepler-jevi zakoni, enačba tirnice satelita, uporabne tirnice satelitov in njihove lastnosti, prevoz satelita v tirnico in popravki tirnice. Vesoljsko okolje, uravnavanje lege in temperature satelita, izvori energije na krovu. Lastnosti radijskih zvez Zemlja-satelit, satelit-satelit in satelit-Zemlja, Doppler-jev pomik v satelitskih zvezah. Načrtovanje telekomunikacijske opreme za satelitske zveze točka-točka, za radiodifuzijo, za mobilno telefonijo, za telekomando in telemetrijo satelita. Zemeljska radionavigacija: pomorska (LORAN), zrakoplovna (VOR, DME, ILS), določanje položaja preko sistemov mobilne telefonije GSM in UMTS. Satelitska radionavigacija: Doppler-jevi sistemi Transit in Cikada, 3-D sistemi GPS, GLONASS in GALILEO. Primarni in sekundarni radarji, pulzni in FM radarji, Doppler-jevi radarji. Daljinsko zaznavanje, pasivna radiometrija, aktivni radar s sintetično odprtino.

Cilji in kompetence:

Spoznavanje osnovnih zakonitosti vesoljske tehnike, možnosti in omejitve radijskih zvez s plovilom v vesolju. Spoznavanje lastnosti satelitskih komunikacij. Spoznavanje osnov zemeljske in satelitske radionavigacije, radiolokacije ter daljinskega zazanavanja.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Poznavanje in razumevanje osnov vesoljske tehnike s posebnim poudarkom na satelitskih kominikacijah, zemeljski in satelitski radionavigaciji, radiolokaciji in daljinskem zaznavanju.

Uporaba:

Pridobljeno znanje je nujno za razumevanje delovanja in načrtovanja satelitskih zvez, satelitske navigacije, radarjev in daljinskega zaznavanja.

Refleksija:

Za proizvajalce telekomunikacijske opreme kot tudi ponudnike telekomunikacijskih storitev je bistvenega pomena, da imajo usposobljen kader, ki razume tudi dogajanja na najnižjem, fizičnem sloju. Nerazumevanje teh pojavov lahko namreč pripelje do mnogih nerešljivih problemov.

Prenosljive spretnosti:

  • Identifikacija, analiza in pristop k reševanju problemov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Gradiva

  1. BATAGELJ, Boštjan. Satelitske komunikacije : študijsko gradivo. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2013. http://lso.fe.uni-lj.si/studij/skn/gradivo/satelitske_komunikacije%20_Batagelj.pdf
  2. BATAGELJ, Boštjan. Zbirka rešenih nalog iz satelitskih komunikacij. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2012. http://lso.fe.uni-lj.si/studij/skn_vs/gradivo/nalogeSK_1_3.pdf
  3. Drago Matko (ur.). Uporaba vesoljskih tehnologij. Radovljica: Didakta, 1996, ISBN 86-7707-091-
  4. Matjaž Vidmar. Radiokomunikacije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2005. ISBN 961-243-026-8.
  5. Matjaž Vidmar. Laboratorijske vaje iz radiokomunikacij. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000. ISBN 961-6210-79-3.
  6. KOSTEVC, Drago. Navigacijske naprave in sistemi. 1. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2011. VI, 89 str., ilustr. ISBN 978-961-243-192-1.Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije