Govorne tehnologije (Modul I)

Visokošolski učitelji: Dobrišek Simon
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64277Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Zaključen dodiplomski študij na področju elektrotehnike ali sorodnih tehniških oziroma naravoslovno-matematičnih ved.
 • Vpis v 2. letnik podiplomskega študijskega programa II. stopnje Elektrotehnika.
 • Osnovno znanje uporabne matematike (vektorji in matrike, lastni vektorji in lastne vrednosti, linearna algebra, več-variabilna analiza, verjetnostna teorija in statistika).

Vsebina:

Uvod: opis področja, kratek zgodovinski oris razvoja govornih tehnologij, pomen raziskav in pridobivanja znanj na tem področju za slovenski jezik.

Osnovne karakteristike produkcije in zaznavanja govora pri govorni komunikaciji med ljudmi. Predstavitve govornih signalov.

Računalniška obdelava govornega signala: predobdelava, značilke govornega signala, razčlenjevanje govornega signala, govorne podatkovne zbirke.

Sistemi za razpoznavanje govora: verifikacija in identifikacija govorca, razpoznavanje ločeno in vezano izgovorjenih besed ter spontanega govora. Statistično modeliranje akustične in jezikovne predstavitve govora ter njegova pomenska analiza.

Umetni govor: zgradba sistemov za umetni govora, grafemsko fonemska pretvorba, modeliranje prozodije, načini tvorjenja umetnega govornega signala. Vrednotenje sistemov za sintezo govora.

Sistemi, ki omogočajo dialog z računalnikom: zgradba sistemov, upravljanje dialoga, predstavitev znanja, večmodalnost v sistemih za dialog, vrednotenje sistemov za dialog.

Cilji in kompetence:

Seznanjanje s področjem govornih tehnologij, spoznavanje samodejnih postopkov za izvajanje različnih nalog s tega področja.

Predvideni študijski rezultati:

 • Znanje o načinu opisov, predstavitev in umetnem tvorjenju ter razpoznavanju govornih signalov.
 • Razumevanje kompleksnosti in interdisciplinarnosti področja.
 • Znanje in razumevanje o zgradbi, načinu delovanja in zmogljivosti sistemov govornih tehnologij.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja,
 • sodelovalno učenje,
 • laboratorijske vaje,
 • seminarska naloga.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. Mihelič F., Signali, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2014
 2. Pavešić N., Razpoznavanje vzorcev: uvod v analizo in razumevanje vidnih in slušnih vzorcev, 3. Popravljena in dopolnjena izdaja, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2012
 3. Rabiner L., Schafer R., Theory and Applications of Digital Speech Processing, Prentince Hall, 1. Ed., 2010Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika