Komunikacija v razvoju in raziskavah

Visokošolski učitelji: Miklavčič Damijan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64307Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis v letnik študija.

Vsebina:

Javno nastopanje, časovna omejitev in občinstvo, zbiranje in izbor podatkov ter informacij, določitev glavnega sporočila, izbor dokazov, plan predstavitve, priprava vizualnih pripomočkov in pisnega gradiva za občinstvo, priprava govora, izvedba in kritična ocena nastopa, odgovarjanje na vprašanja, pisanje povzetka, namen in struktura povzetka, izdelava in kritična ocena povzetka, poster kot oblika komunikacije, struktura in oblika posterja, pisanje članka, struktura članka in osnovna pravila pisanja člankov, ilustracija v strokovni in znanstveni literaturi. Pravila in napotki za pisanje diplome in priprave zagovora.

Cilji in kompetence:

Razvijanje komunikacijskih sposobnosti. Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • komunikacijska spretnost,
 • sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč drugih,
 • sposobnost uporabe znanj in veščin v praksi.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

razvoj komunikacijskih sposobnosti znotraj skupine;

praktična uporaba: priprava predstavitev (pisna in ustna z uporabo vizualnih pripomočkov), upoštevanje, kako drugi dojemajo in razumejo moje pisanje in moje predstavitve;

prenosljive spretnosti: pisna in ustna priprava predstavitev, kritično vrednotenje dela drugih.

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja,
 • vaje,
 • domače delo,
 • primeri,
 • nastopanje,
 • snemanje in analiza.

PDF predstavitev

Gradiva

 1. Blicq, R.S., Moretto, L.A., Writing Reports to Get Results, IEEE Press, 1995.
 2. Markel, M., Writing in the Technical Filelds, IEEE Press, 1994.
 3. Rugg, G., Petre, M., The Unwritten Rules of PhD Research, Open University Press, The McGraw-Hill Education, 2004.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika