Napredne tehnologije prenosa električne energije

Visokošolski učitelji: Mihalič Rafael
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64309Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik

Vsebina:

Trendi razvoja sodobnih elektroenergetskih sistemov, problem ozkih grl v sistemu ENTSO-E, tehnične omejitve pri prenosu električne energije na dolge razdalje ter primerjava med parametri izmeničnega in enosmernega prenosa, povečanje prenosne zmogljivosti EES s sodobnimi koncepti, primeri preteklih neželenih dogodkov v EES in možne poti za preprečitev tovrstnih scenarijev, koncept fleksibilnega prenosnega sistema (FACTS), naprave FACTS - splošni principi, 1. generacija naprav FACTS, 2. generacija naprav FACTS, Paralelne naprave FACTS, serijske naprave FACTS, kombinirane naprave FACTS, visokonapetostni enosmerni prenos (HVDC), vpliv naprav FACTS na obratovalne parametre EES, možnosti aplikacij (dinamično preusmerjanje pretokov moči, dušenje nihanj, povečanje kotne stabilnosti, regulacija napetosti, preprečevanje napetostnega zloma), modeli naprav FACTS za potrebe izračunov pretokov moči, modeli naprav FACTS za uporabo v direktnih metodah za oceno stabilnosti in modeli naprav FACTS za simulacijo dinamičnih pojavov v EES.

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje omejitev pri prenosu električne energije,
 • poznavanje osnovnih konceptualnih razlik med konceptoma prenosa električne energije preko izmeničnega oz. enosmernega prenosnega sistema (prednosti, slabosti, posebnosti enega, glede na drugega),
 • poznavanje konceptov in načinov usmerjanja pretokov moči po elektroenergetskem sistemu,
 • poznavanje koncepta FACTS.

Predvideni študijski rezultati:

Slušatelj se seznani z omejitvami pri prenosu električne energije na dolge razdalje oz. skozi velike EES in z osnovnimi splošnimi koncepti razvoja sodobnih elektroenergetskih sistemov. Na konkretnih primerih iz preteklosti (razpadi sistemov) in ob predstavitvi osnovnih fizikalnih hipotetičnih možnosti za preprečitev tovrstnih dogodkov bo podana motivacija za analizo naprav, s katerimi bi lahko te možnosti udejanili (naprave FACTS). Slušatelj bo seznanjen z osnovnimi koncepti različnih tipov in različnih generacij naprav FACTS. Pri tem bo poudarek na tem, kako EES "čuti" take naprave in kaj ter na kak način (osnovni principi regulacije) je z njimi v EES možno doseči določene cilje. Ker gre za novo tehnologijo in predstavlja ustrezno modeliranje naprav FACTS velikokrat problem, bo poudarek na njihovem modeliranju pri analizi stanj v EES

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja
 • laboratorijske vaje

Gradiva

 1. Flexible ac transmission systems (FACTS) / edited by Yong Hua Song and Allan T. Johns. – London : IEE, cop. 1999. – (IEE power and energy series ; Vol. 30).
 2. E. Acha, C. R. Fuerte-Esquivel, H. Amirez-Perez, C. Angeles-Camacho: "FACTS - Modelling and Simulation in Power Networks", John Wiley & Sons, Chichester 2004.
 3. Kalyan K. Sen, Mey Ling Sen: "Introduction to Facts controllers, IEEE Press, 2009.
 4. Naran G. Hingorani, Laszlo Gyugyi: "Understanding FACTS", IEEE PRESS, New York 1999Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Elektroenergetika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Avtomatika in informatika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Mehatronika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Robotika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Informacijsko komunikacijske tehnologije
 • 2 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika - Biomedicinska tehnika
 • 2 letnik - 2. stopnja - Napredni elektroenergetski sistemi