Modul B

Cilj modula je seznaniti in usposobiti študente s konkretnimi znanji na področju evropske tehniške zakonodaje in infrastrukture ter pomembnimi segmenti tehniške kakovosti proizvodov.

Cilj predmeta Evropska tehniška zakonodaja in infrastruktura je seznaniti in usposobiti študente s konkretnimi znanji o evropski tehniški regulativi. Sem spada spoznavanje celotne infrastrukture na tehniškem področju, od standardizacije, akreditacije, meroslovja, sistema celovitega vodenja kakovosti, presoje in certificiranje sistemov za doseganje čim boljših uspehov. Študent pridobi znanje o zakonodaji tehniških zahtevah in varnosti. Velik poudarek pa je tudi na okoljski problematiki vezani na kakovost. Študent osvoji tudi znanja o evropskih direktivah. Cilj predmeta je prikaz dejavnosti in postopkov, ki jih izvede proizvajalec, da lahko pritrdi na proizvod oznako CE, oznako skladnosti z evropskimi direktivami. Na praktičnih primerih se utrdi teoretično znanje.

Cilj predmeta Tehniška kakovost je seznaniti in usposobiti študente s konkretnimi znanji o doseganju kakovosti sistemov. Sem spada spoznavanje sistema celovitega vodenja kakovosti, presoje in certificiranje sistemov, in spoznavanje orodij za doseganje čim boljših uspehov. Študent se pri predmetu nauči tehnike reševanja problemov s pomočjo orodij za kakovost. Poleg teh znanj pa pridobi še znanje o zanesljivosti gospodarnosti zakonodaji in varnosti. Laboratorijski praktikum omogoča konkretno udejanjanje teoretičnega znanja na realnih primerih.

Izpitni sistem
Študentje oba izpita modula B opravijo na koncu semestra po opravljenem praktikumu. V skladu z dogovorom je možno delno opravljanja izpita sproti med semestrom s kolokviji ali seminarsko nalogo.