Napredni elektroenergetski sistemi

Podiplomski študijski program druge stopnje Elektrotehnika, smer Napredni elektroenergetski sistemi

Trajanje študijskega programa: 2 leta 
Število kreditnih točk ECTS študijskega programa: 120
Izvajanje programa: v angleškem jeziku, plačljiva šolnina (8.000,00€ na letnik)

Strokovni naslov diplomanta/diplomantke: 
magister inženir elektrotehnike / magistrica inženirka elektrotehnike
Okrajšava naslova je v obeh primerih mag. inž. el.

Navodila za vpis.

 

Elektroenergetski sistem je največji sistem, kar jih je ustvaril človek. Danes elektroenergetski sistem ni sestavljen samo iz generatorjev, vodov in porabnikov. Sestavljajo ga naprave za zaščito in vodenje, elektronski elementi, različni komunikacijski in informacijski sistemi, sistemi za zajem in obdelavo podatkov, umetna inteligenca in sistemi, ki zagotavljajo varnost ter modeli obnašanja končnih uporabnikov. Če ga želimo obdržati v ravnotežju je treba poznati in uporabljati močnostno elektroniko, napredne informacijske in komunikacijske tehnologije, internetne storitve in aplikacije, modele končnih uporabnikov ter inteligentne sisteme za podporo odločanju in vodenju. Samo s pomočjo teh znanj lahko diplomant smeri Napredni elektroenergetski sistemi pripomore k učinkovitosti in zanesljivosti elektroenergetskega sistema, in tako omogoči nemoteno oskrbo porabnikov z eno najbolj fleksibilnih oblik energije – z električno energijo.

Danes ni elektroenergetskega sistema brez elektronike. S pomočjo močnostne elektronike in na njej temelječih naprav lahko električno energijo prenašamo po želenih poteh in dostavimo na želene cilje. Poleg tega na elektroniki temelječe naprave uporabljamo tudi za spremljanje stanja elektroenergetskega sistema ter za njegovo zaščito in vodenje.

Sodobnih elektroenergetskih sistemov si ne moremo več predstavljati tudi brez izdatnega sodelovanja informacijsko komunikacijskih sistemov. Če je elektroenergetski sistem ožilje današnjega sveta, po katerem se pretaka energija, so IKT sistemi njegovo živčevje. Zato  se  boste  tekom  študija  poglobili  tudi v komunikacijske sisteme, platforme za zbiranje podatkov, programsko opremo in varnost, prav tako  pa tudi v storitve in njihove končne uporabnike. Srečali se boste tudi z internetom stvari in mobilnimi sistemi ter njihovo uporabo v naprednih elektroenergetskih sistemih.

Med študijem boste spoznali vse sestavne dele elektroenergetskega sistema. Večino električne energije se še vedno proizvede s konvencionalnimi viri električne energije, torej v hidroelektrarnah, termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah. V želji po čim manjšem vplivu na okolje pa se vse bolj uveljavljajo alternativni viri električne energije: sonce, veter, geotermalna energija in energija morja.

Študij naprednih elektroenergetskih sistemov podaja na eni strani temeljna znanja s področja proizvodnje, prenosa in porabe električne energije, na drugi pa specifična znanja o sodobnih tehnologijah in pristopih, ki jih pri tem uporabljamo. Diplomanti boste pridobili široko znanje, ki nudi kakovostno podlago za nadaljnje izobraževanje na doktorskem študiju v povezavi z elektroenergetiko, pa tudi močnostno elektroniko in informacijsko komunikacijskimi tehnologijami.

Elektroenergetski sistem mora danes obratovati drugače, kot je bilo to zamišljeno ob njegovem nastanku in v njegovih mladih letih pred dobrim stoletjem. Biti mora precej bolj dinamičen,  hitro  se  mora  odzivati na spremembe, biti mora digitaliziran in poleg tega zagotavljati tudi vse večjo zanesljivost. To pa  je  možno samo z vključevanjem in uporabo elektronskih komponent, sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, podatkov in umetne inteligence.

V prihodnosti bo zato treba iskati vedno nove možnosti za vključevanje sodobnih proizvodnih virov za povečanje zmogljivosti obstoječih in postavitev novih prenosnih zmogljivostih ter za zagotavljanje zanesljive oskrbe porabnikov s kakovostno električno energijo. Prav tako pa tudi za tehnično in ekonomsko uspešno delovanje celotnega elektroenergetskega sistema, vključno s človeškimi končnimi uporabniki. Vse to pa ne bo možno brez nove generacije inženirjev s potrebnimi znanji s področja naprednih elektroenergetskih sistemov.

napredni elektroenergetski sistemi iStock