Načrtovanje celovite uporabniške izkušnje ter uporabniških vmesnikov (FE)

Visokošolski učitelji: Pogačnik Matevž
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64M29Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FE.

Vsebina:

 • Načrtovanje uporabniške izkušnje in interaktivnosti (Ux).
 • Načrtovanje storitev (service design). Raziskovanje potreb (field research) in oblikovanje scenarijev.
 • Uporabniško usmerjeno načrtovanje (UCD).
 • Uporabnost (usability).
 • Lastnosti človeške percepcije in načrtovanje dostopnosti storitev (accessibility).
 • Specifika uporabniških skupin, modeliranje uporabnikov in oblikovanje person.
 • Modalnosti interakcije.
 • Osnove vizualnega dizajna.
 • Omejitve terminalne opreme v smislu načrtovanja Ux in interakcij.
 • Načrtovanje uporabniških vmesnikov in hitro prototipiranje (wireframing).
 • Metodologije evaluacije in testiranje uporabniških vmesnikov, interakcij in prototipov. Metametodologije.
 • Principi kognitivnega toka (cognitive flow) in igrifikacije (gamification). Socialne interakcije.
 • Formati za predstavitev uporabniških vmesnikov in orodja za snovanje, prototipiranje in evaluacijo.
 • Primeri dobre prakse in aplikacija v industriji. Standardizacija.

Vaje:

Utrjevanje pri predavanjih obravnavane snovi s praktičnim delom
Zasnova uporabniškega vmesnika na izbranem primeru
Postopki evalvacije uporabniških vmesnikov

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je podati vpogled v področje uporabniške izkušnje in s tem povezanega načrtovanja uporabniških vmesnikov. Študentje bodo v tem okviru spoznali koncepte in značilnosti interakcije med človekom in napravo ter osvojili postopke v procesu snovanja uporabniških vmesnikov. Skozi poznavanje orodij in evaluacijskih postopkov bodo pridobili znanja za izvedbo uporabniških vmesnikov.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Poznavanje in kompetentna uporaba terminologije področja in principov Ux, UCD, uporabnosti in dostopnosti; Poznavanje in modeliranje lastnosti uporabniških skupin, raziskava potreb in izdelava scenarijev; Poznavanje in aplikacija metodologij (zasnova, prototipiranje, evaluacija); Poznavanje in aplikacija orodij za snovanje in prototipiranje uporabniških vmesnikov; Učinkovita evaluacija uporabniških vmesnikov; Poznavanje in aplikacija dobre prakse iz industrije, sprotno prilagajanje UCD cikla; Poznavanje in aplikacija industrijskih standardov

Uporaba:

Uporaba znanj področja komunikacije med človekom in računalnikom pri načrtovanju in vrednotenju interaktivnih aplikacij v praksi.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

Znanja tega predmeta se ne omejujejo le na načrtovanje interaktivnih aplikacij in vmesnikov pač pa vključujejo tudi študije ljudi in računalniških tehnologij ter kako eni in drugi vplivajo drug na drugega. Področje načrtovanja uporabniške izkušnje je večdisciplinarno področje, ki povezuje tudi nekatere elemente analize sistemov, kognitivnih znanosti, psihologije, sociologije in ergonomije.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, vaje s predstavitvami rezultatov. Poseben poudarek je na sprotnem študiju in na samostojnem delu pri vajah.

Gradiva

 1. Krug, S. »Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability, 3rd Edition«, New riders, 2014, ISBN-13: 978-0321965516,
 2. William, A. and Tullis, T.»Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting usability metrics«. Newnes, 2013, ISBN-13: 978-0124157811
 3. Norman, D, A.»The design of everyday things: Revised and expanded edition«. Basic books, 2013, ISBN 978-0-465-05065,
 4. Krug, S. »Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems«, New Riders, 2010, ISBN-13: 978-0321657299
 5. Polaine, A; Lovlie, L; Reason, B. »Service Design: From Insight to Implementation«, Rosenfeld Media, 2013, ISBN-13:978-1-933820 – 33-0Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Multimedija