Prenos multimedijskih vsebin (FE)

Visokošolski učitelji: Kos Anton
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64M23Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter izpitnem redu FE.

Vsebina:

Predmet podaja znanja, ki so potrebna za razumevanje elementov in tehnik prenosa multimedijskih vsebin. Študente seznani z osnovnimi karakteristikami in zahtevami multimedijskega prometa ter pojasni in utemelji kriterije izbire ustreznega prenosnega sistema za posamezne tipe multimedijskih vsebin.

 • Definicija multimedijskih pretokov.
 • Kodeki in vsebniki multimedijskih vsebin
 • Prenos multimedijskih vsebin od izvora do ponora.
 • Omrežja in protokoli za prenos multimedijskih vsebin.
 • Zaseganje in deljenje virov prenosnega omrežja.
 • Tehnike posredovanja multimedijskih pretokov.
 • Lastnosti in značilnosti prometnih karakteristik multimedijskih pretokov.
 • Mehanizmi za prenos multimedijskih vsebin v operaterskih in ne-operaterskih okoljih
 • Tehnike upravljanja multimedijskega prometa: teorija čakalnih vrst, prometni inženiring.
 • Prenosne zahteve multimedijskih storitev in pretokov ter načini njihovega prenosa: tipi storitev, najpomembnejši prenosni parametri, interaktivnost in prenos v realnem času.
 • Problemi pri prenosu multimedijskih vsebin in zagotavljanja ustreznih prenosnih pogojev.
 • Zaščitni mehanizmi za dostop do multimedijskih vsebin (DRM, CAS)
 • Zagotavljanje kakovosti storitve: definicije, osnovni principi, standardi, parametri, mere.
 • Načrtovanje in izbira prenosnega sistema.

Cilji in kompetence:

Glavni cilj predmeta je podati celostno sliko procesa prenosa multimedijskih vsebin.

 • Kompetence, ki jih bodo študenti pridobili:
 • Razumevanje postopka tvorbe in lastnosti prometa multimedijskih vsebin, soodvisnosti elementov prenosnega sistema in principov zagotavljanja ustreznih prenosnih pogojev.
 • Razumevanje vloge prenosnega sistema, povezovanje teorije in praktičnih problemov, sposobnost ovrednotenja ustreznosti izdelanih rešitev.
 • Razumevanje mehanizmov prenosa multimedijskih vsebin in storitev v operaterskih in neoperaterskih sistemih kot so IPTV, radiodifuzija ter v okviru spletnih in mobilnih multimedijskih storitev.
 • Samostojno delo na področju prenosa multimedijskih vsebin in upravljanju njihovega prometa.
 • Načrtovanje in izbira ustreznih prenosnih sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

 • Razumevanje osnov vseh prvin prenosa multimedijskih vsebin.
 • Poznavanje in razumevanje osnovnih prometnih karakteristik multimedijskih pretokov.
 • Poznavanje elementov prenosnega sistema in razumevanje njihovega delovanja.
 • Poznavanje osnovnih principov zagotavljanja ustreznih prenosnih pogojev.
 • Sposobnost izbire in načrtovanja prenosnega sistema za kakovosten prenos multimedijskih vsebin.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati.

Gradiva

 1. Andleigh, Thakrar, Multimedia Systems Design, Prentice Hall, 654 str., ISBN 0-13-089095-2
 2. Andrew S. Tanenbaum, Computer networks, Prentice Hall, 891 str., ISBN 0-13-038488-7
 3. Shrinavas Vegesna, IP Quality of Service, Cisco Press, 343 str., ISBN 1-57870-116-3Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 1 letnik - 2. stopnja - Multimedija