Slikovna biometrija (FRI)

Visokošolski učitelji: Peer Peter
Koda predmeta: 63554Opis predmeta

Vsebina:

Predmet temelji predvsem na postopkih računalniškega vida, ki predstavljajo izhodišče večine biometričnih sistemov. Ciljna skupina so študentje, ki jih zanimata visoko-tehnološki razvoj in raziskave, saj je veliko pristopov še v raziskovalni fazi. Glavna vsebina, ki se bo zaradi razvoja področja spreminjala:

Osnove biometrije

 • Biometrične modalnosti
 • Zgradba tipičnega biometričnega sistema
 • Razpoznava/verifikacija/identifikacija
 • Metrike
 • Pogoji za korektno primerjanje sistemov (baze, ogrodja)
 • Uspešnost in uporabnost sistemov
 • Računalniški vid kot temelj biometričnih sistemov

Prstni odtis

 • Zajem
 • Ocena kvalitete slike in izboljšanje kvalitete
 • Procesiranje
 • Singularne točke, minucije, grebeni
 • Ujemanje

Šarenica

 • Zajem
 • Izboljšanje kvalitete
 • Procesiranje (segmentacija, normalizacija, kodiranje)
 • Značilke
 • Ujemanje

Obraz

 • Zajem
 • Podmodalnosti
 • Procesiranje
 • Značilke (pristop na osnovi izgleda, modela in/ali teksture)
 • Ujemanje

Gibanje

 • Zajem
 • Vpliv dinamike
 • Procesiranje (pristop na osnovi izgleda in/ali modela)
 • Dinamične značilke
 • Ujemanje

Uhelj

 • Zajem
 • Procesiranje
 • Značilke
 • Ujemanje

Večbiometrični sistemi / večmodalnost / fuzije
Ključni problemi modalnosti/sistemov (raziskovalni izzivi)

Predavanja predstavijo pristope in razložijo njihovo delovanje. Na laboratorijskih vajah to znanje uporabimo za apliciranje na praktične probleme v Matlabu in odprtokodnih orodjih.

Cilji in kompetence:

Cilji predmeta:

Študent dobi dober pregled nad področjem biometrije in tistimi področji računalniškega vida, ki tvorijo temelje biometričnih sistemov.
Študent je seznanjen s potekom raziskovalnega dela.
Študent pridobi dobro osnovo za doktorski študij.

Pridobljene kompetence študenta:

 • Pozna terminologijo in principe analize identitete.
 • Pozna obseg biometričnih tehnologij in njihove prednosti in slabosti.
 • Pozna delovanje biometričnega sistema od zajema do odločitve.
 • Razume potek procesiranja za vsako biometrično modalnost.
 • Pozna nekatere omejitve delovanja biometričnih sistemov.
 • Kritično razmišlja o starejših in novejših modalnostih, kako se modalnosti lahko dopolnjujejo.
 • Pozna nekatere odprte probleme/izzive v biometriji.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: Poleg deklarativnega znanja o gradnikih, delovanju in evalvaciji biometričnih sistemov, študent razume delovanje pristopov računalniškega vida s praktičnega vidika.

Uporaba: Študent pozna algoritme za vsako modalnost, pozna lastnosti modalnosti in zna uporabiti to znanje v visoko-tehnološkem razvojnem oz. raziskovalnem okolju.

Refleksija: Študent razume primernost različnih pristopov za posamezne modalnosti, razume prednosti in slabosti pristopov in modalnosti ter dobi občutek dobrega zrcaljenja teoretičnih načel tehnologije v prakso.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Študentovo znanje metodološkega pristopa, pomena metrik, evalvacije in kritične presoje vhodnih podatkov, pristopov in rezultatov, pričakovanih rezultatov posameznih korakov algoritmov je uporabno na širšem področju reševanja in razumevanje visoko-tehnoloških R&R problemov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in laboratorijske vaje, individualno delo na domačih nalogah/projektu, predstavitve izdelkov.

Gradiva

 1. Anil K. Jain, Arun A. Ross, Karthik Nandakumar, Introduction to Biometrics, Springer, 2011 (glavna, izhodiščna literatura / primary literature)
 2. Ruud M. Bolle, Jonathan Connell, Sharath Pankanti, Nalini K. Ratha, Andrew W. Senior, Guide to Biometrics, 2003
 3. Vsebine bodo podprte tudi s članki iz pomembnih konferenc in revij. / Content will be backed also with articles from important conferences and journals.