Interaktivnost in oblikovanje informacij (FRI)

Visokošolski učitelji: Solina Franc
Koda predmeta: 63527Opis predmeta

Vsebina:

Pri predmetu Interaktivnost in oblikovanj informacij bodo obravnavani celostni pristopi k oblikovanju informacij in oblikovanju interaktivnosti. Poudarek bo na računskih pristopih k vidnemu sporočanju ter na razvoju interaktivnih rešitev, produktov in vmesnikov v hipermedijskih okoljih. Oblikovanje informacij in oblikovanje interaktivnosti sta kontekstualizirani kot bistveni komponenti uporabniške izkušnje, ki v velikem delu determinira uporabnost informacijske storitve ali produkta.

Vsebina predmeta:

Oblikovanje informacij:

 • Modeli vidnega zaznavanja
 • Oblikovanje vidnih sporočil
 • Predstavitev informacije
 • Prikaz informacije
 • Prikazne tehnologije
 • Navigacija in interaktivnost

Interaktivno oblikovanje:

 • Uporabniška izkušnja
 • Konceptualni modeli interaktivnosti
 • Kognitivni vidik interaktivnosti
 • Kognitivni model uporabnika
 • Kolaborativni in socialni vidiki
 • Interaktivne tehnologije
 • Razvojni proces interaktivnih rešitev
 • Vrednotenje uporabnosti

Vaje:

Poudarek bo na razvoju in vrednotenju interaktivnih hipermedijskih rešitev. Študentje bodo v ustrezno opremljenem laboratoriju zasnovali in razvili več prototipov z uporabo programskih orodij za grafično procesiranje in obdelavo podatkov, ki so primerni za podporo prototipno osnovanemu razvojnemu ciklu. Poleg programskih orodij bodo pri delu uporabljani tudi senzorji, interaktivni vmesniki ter elektronske komponente. Predvideno je tudi sodelovanje podiplomskih študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je študente naučiti oblikovanja in podajanja informacij ter oblikovanja interaktivnosti s poudarkom na razvoju uporabniško in podatkovno osredotočenih multimedijskih programskih rešitev.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: Poznavanje in razumevanje računskih modelov zaznavanja ter njihove implementacije v umetnih kognitivnih sistemih. Znanje snovanja praktičnih rešitev s področja umetnega zaznavanja v kognitivnih sistemih.

Uporaba: Snovanje in implementiranje praktičnih rešitev s področja umetnega zaznavanja v kognitivnih sistemih, npr. v avtonomnih robotih, nadzornih sistemih, inteligentnih okoljih ali mobilnem računalništvu. Raziskovalno in izobraževalno delo na tem področju.

Refleksija: Spoznavanje in razumevanje širšega raziskovalnega področja umetnega in naravnega zaznavanja ter kognitivnih sistemov.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Sposobnost samostojnega in multidisciplinarnega raziskovanja na osnovi strokovne literature in eksperimentalnega dela. Sposobnost programiranja senzorskih ali robotskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja s podporo avdio-vizualne opreme. Laboratorijske vaje v učilnici z ustrezno strojno in programsko opremo. Delo posamezno in v skupinah. Praktično delo in vrednotenje produktov.

Gradiva

 1. Helen Sharp, Interaction design, Wiley, 2006.
 2. Robert Spence, Information visualization: Design for Interaction, 2007.
 3. Ben Fry, Visualizing Data, O.’Reilly, 2008.