Magistrsko deloOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljanje študijskih obveznosti je opredeljeno v Študijskih pravilih FRI.

Vsebina:

Predmet je namenjen pripravi in izdelavi magistrskega dela.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je spoznati širše področje in relevantno literaturo s področja teme magistrskega dela,razumeti zastavljene probleme in poiskati smiselne teoretične ter ustrezne programske rešitve, napisati magistrsko delo in izdelati programsko podporo.

Splošne kompetence:

  • Sposobnost kritičnega, analitičnega in sintetičnega razmišljanja.
  • Sposobnost strokovne komunikacije v slovenskem in tujem jeziku.
  • Sposobnost aplikacije pridobljenega znanja pri reševanju problemov s področja računalništva in informatike; sposobnost nadgradnje znanja.
  • Obvladovanje raziskovalnih metod na področju računalništva in informatike.
  • Razvoj strokovne odgovornosti in etike.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje: Študenti spoznavajo samostojno raziskovalno delo, spoznavajo literaturo in obstoječe rešitve in iščejo nove prijeme za reševanje zastavljenih problemov.

Metode poučevanja in učenja:

Seminarsko in samostojno delo pod vodstvom mentorja.

Uporaba: Pridobivanje znanja in izkušenj pri iskanju lastnih rešitev teoretičnih in praktičnih problemov, pri pisanju strokovnih del in predstavitvi lastnih rezultatov.

Refleksija: Razumevanje primernosti izbranih pristopov s področja računalništva in informatike za reševanje praktičnih primerov v poslovnih okoljih.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en

predmet: Reševanje kompleksnih problemov, razvoj kompleksnih sistemov, predstavitev rešitev v obliki zaključenega pisnega izdelka in ustne predstavitve.

Gradiva

  1. Justin Zobel, Writing for Computer Science, second edition, Springer, 2004.
  2. D. Evans and P. Gruba, How to Write a Better Thesis, Second edition, Melbourne University Press, Melbourne, 2002.
  3. Herman T.: Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing, Wiley; 3 edition, 2010.