Digitalno trženje (FRI in EF)

Visokošolski učitelji: Žabkar Vesna
Koda predmeta: 63559Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • vpis v ustrezen letnik študijapoudariti tudi etični vidik in pri študentih spodbuditi občutljivost za vprašanja, ki jih človeku postavljajo tehnološki dosežki.

Vsebina:

Zaradi hitrih sprememb na tem področju se bo vsebina predmeta prilagajala razvoju:

 • Uvod v digitalno trženje
 • Značilnosti in vedenje porabnikov v digitalnem trženju
 • Digitalno trženje in trženjsko raziskovanje
 • Izdelki in storitve v digitalnem trženju
 • Posebnosti oblikovanja cen v digitalnem trženju
 • Tržne poti v digitalnem trženju
 • Digitalno trženjsko komuniciranje
 • Trženjski odnosi v digitalnem trženju
 • Poslovni modeli digitalnega trženja
 • Trženjski načrt za potrebe digitalnega trženja

Cilji in kompetence:

 • Seznaniti slušatelje z vplivom in možnostmi učinkovite uporabe novih tehnologij na področju trženja.
 • Spodbuditi h kritičnem vrednotenju informacijskih tehnologij in vpliva na veljavna prepričanja, paradigme ter strateške, operativne in taktične okvire trženja.
 • Poudariti strateški vidik in potencialno uporabo e-trženjskih orodij za spremembo trženjskih strategij.
 • Spodbuditi skupinsko delo s pomočjo uporabe najnovejših informacijskih tehnologij in uporabo pridobljenega znanja pri reševanju konkretnih problemov.
 • Seznaniti s konkretnimi primeri iz prakse digitalnega trženja.
 • Skozi vsebino in način dela pri predmetu poudariti tudi etični vidik in pri študentih spodbuditi občutljivost za vprašanja, ki jih človeku postavljajo tehnološki dosežki.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • Razumevanje vpliva in možnostmi učinkovite uporabe novih tehnologij na področju trženja.
 • Kritično vrednotenje informacijskih tehnologij in vpliva na veljavna prepričanja, paradigme ter strateške, operativne in taktične okvire trženja.
 • Poznavanje strateškega vidika in potencialne uporabe e-trženjskih orodij za spremembo trženjskih strategij.
 • Poznavanje orodij za reševanju konkretnih problemov s področja digitalnega trženja.
 • Razumevanje etičnega vidika glede vprašanj, ki jih človeku postavljajo tehnološki dosežki.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja s sodelovanjem gostov iz prakse.
Seminarji: Omogočajo poglabljanje znanj o digitalnem trženju. Študenti analizirajo študijske primere in razpravljajo o praktičnih trženjskih problemih. V skupinah skozi cel semester pripravljajo projekt oz. e-trženjski načrt na konkretnih primerih digitalnega trženja. Namen projekta je preverjanje razumevanja ključnih konceptov in orodij ter spodbujanje uporabe orodij za odkrivanje in reševanje poslovnih problemov. Projekt je pripravljen v pisni obliki (do 20 strani + priloge) in ustno predstavljen v okviru seminarjev (30 minut predstavitev + 15 minut diskusija).
Primeri so obravnavani teoretično v okviru predavanj in praktično v okviru vaj. Skupinska priprava in zagovor seminarske naloge na eno od tem digitalnega trženja.

Gradiva

 1. Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F.: Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, 5/E (2012) (www.smartinsights.com)
 2. Izbrani članki in relevantne povezave na spletni strani predmeta.