Interdisciplinarni projekti

Visokošolski učitelji: Bešter Janez

Visokošolski učitelji: , Kos Andrej

Visokošolski učitelji: , Likar Boštjan

Visokošolski učitelji: , Miklavčič Damijan
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 64318Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Predmet je namenjen študentkam in študentom študijskih programov ne glede na stopnjo njihovega matičnega programa.

Vsebina:

Interdisciplinarni projekt temelji na soustvarjanju študentov, podjetij, institucij in visokošolskih ustanov (sledi pristopom iz progama Demola in sorodnim iniciativam). Podjetja ali institucije razpišejo projektne naloge, ki jih rešujejo multidisciplinarne skupine 3-5 študentov pod mentorstvom podjetij ali institucij in učiteljev. Cilj projektne naloge je, da skupina študentov projektno nalogo reši in po možnosti izdela delujoči prototip. Za izvedbo projektne naloge ima skupina študentov na voljo 3 mesece časa. Skupinam študentom je na voljo skupen prostor, kjer je možna izmenjava kreativnih idej med študenti in predstavniki podjetij in institucij ter učitelji.

Izvedba projektne naloge:

 • oblikovanje skupine študentov,
 • podrobnejša seznanitev s projektnim problemom,
 • konzultacije z mentorjem iz podjetja ali institucije in na fakulteti,
 • razvojno kreativno skupinsko delo na rešitvi problema,
 • predstavitve vmesnih idejnih rešitev problema na fakulteti in v podjetju ali instituciji,
 • po možnosti dejanska realizacija rešitve problema (izdelava prototipa izdelka),
 • končna predstavitev rešitve projektne naloge.

Cilji in kompetence:

Cilji: usposobiti študente za kreativno delo v multidisciplinarnih skupinah za reševanje kompleksnih projektnih problemov;

Kompetence: kombiniranje in praktična uporaba posameznih pridobljenih specifičnih strokovnih kompetenc študentov in njihova ustrezna kombinacija v okviru skupinskega dela.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje dinamike dela v multidisciplinarni skupini;
 • razumevanje osnovnih principov projektnega dela;
 • sposobnost povezovanja različnih znanj in postopkov za učinkovito reševanje projektnih problemov.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • usposobljenost za samostojno reševanje problemov v interdisciplinarni in multikulturni skupini;
 • komunikacija v multidiscplinarni in multikulturni projektni skupini;
 • sposobnosti predstavitve rešitev in idej javnosti;
 • vrednotenje potencialne uspešnosti idejne rešitve.

Metode poučevanja in učenja:

 • študenti so vključeni v različne delavnice s področja podjetništva, projektnega vodenja, oblikovanja, agilnega razvoja;
 • študenti sodelujejo z mentorji iz podjetja in s fakultete;
 • tekom projektnega dela morajo študentje na 3 skupnih dogodkih javno predstaviti svoje delo;
 • med izvajanjem projekta morajo študenti voditi evidenco projekta (Playbook), ki vsebuje vse informacije o projektu.

Gradiva

 1. definicija projektne naloge,
 2. študijski viri,
 3. razna primerna strokovna literature,
 4. obvezne strokovne usmeritve podjetij ali institucij.
 5. opcijsko: K. Ulrich, S. Eppinger, Product Design and Development, McGraw-Hill, 2011.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 2. stopnja - Multimedija