3 letni dr. študij

Doktorski študijski program Elektrotehnika traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk (KT) in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer System), kar daje podlago za mednarodno izmenjavo študentov v državah, ki uporabljajo enak ali primerljiv kreditni sistem. Študijski program Elektrotehnika neločljivo povezuje študij z znanstveno raziskovalnim in razvojnim delom. Osrednji poudarek programa je na samostojnem kreativnem raziskovalnem delu študenta, ki ga usmerja mentor.

V skladu s Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani se postopek prijave teme doktorske disertacije do 14.10.2017 nadaljuje skladno z določili starega Statuta, prijavljene teme po 14.10.2017 pa po novem pravilniku. Spremembe so sledeče:

 • ime komisije za oceno ustreznosti teme se spremeni v Komisija za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ),
 • minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja doktorandu v doktorski študijski program vpisanem od š.l. 2017/18, je 150 Z Sicris točk v zadnjih petih letih in kazalec pomembnih dosežkov s kvantitativno oceno A 1/2  več kot 0 točk,
 • za potrditev teme na KDrŠ UL mora biti dispozicija strukturirana v skladu z 42. čl. Pravilnika o doktorskem študiju UL,
 • organiziranje Predstavitve rezultatov raziskovalnega dela pred zagovorom doktorske disertacije.

Pogoje za dokončanje 3-letnega doktorskega študija določa Pravilnik o doktorskem študiju UL:

65. člen Pravilnika o doktorskem študiju UL

Doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe, pri katerih se je spremenilo trajanje na štiri leta, dokončajo študij na triletnih študijskih programih ob pogoju rednega napredovanja z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL z možnostjo enoletnega podaljšanja.

Doktorandi, ki so bili, oziroma so vpisani v triletne doktorske programe, in niso oziroma ne bodo redno napredovali ter izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje oziroma dokončanje študija, zaključijo študij po trenutno veljavnem doktorskem študijskem programu.

Doktorand, ki bo oddal prošnjo za nadaljevanje oziroma dokončanje študija, bo v primeru pozitivne odločitve članice za nadaljevanje oziroma dokončanje študija, zaključil študij po trenutno veljavnem študijskem programu in skladno s 45.a členom Pravilnika. 

45a. člen: Če doktorand ne odda doktorske disertacije v roku iz prvega odstavka 45. člena, lahko na članici vloži prošnjo za nadaljevanje oziroma dokončanje doktorskega študija. Pristojni organ članice na podlagi prošnje doktoranda ter mnenja mentorja in morebitnega somentorja odloči o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija. V primeru pozitivne odločitve o nadaljevanju oziroma dokončanju doktorskega študija pristojni organ članice izda sklep, v katerem določi obveznosti, ki jih mora doktorand za nadaljevanje oziroma dokončanje študija opraviti, vključno z rokom za prijavo teme doktorske disertacije, ki ne sme biti daljši od dveh let, in tudi rokom za dokončanje študija.

Doktorand prijavi temo v roku, ki ga je določila članica, in najkasneje v roku dveh let od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL odda izdelano doktorsko disertacijo. Če v roku, ki ga je določila članica, ponovno ne prijavi teme doktorske disertacije ali Senat UL ne potrdi teme doktorske disertacije, oziroma ne odda izdelane doktorske disertacije v primeru potrjene teme na Senatu UL, tega doktorskega študija ne more dokončati.

V primeru, da ima doktorand več kot dveletno prekinitev študija in še ni imel potrjene teme doktorske disertacije na Senatu UL, se možnost za nadaljevanje oz. dokončanje študija presoja skladno z določili Statuta UL. Doktorand, ki mu je bilo odobreno nadaljevanje oziroma dokončanje študija, zaključi študij po trenutno veljavnem študijskem programu.

 

PREDSTAVITVENI ZBORNIKI:

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2018/2019

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2017/2018

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2016/2017

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2015/2016

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2014/2015

Pravilniki

Obrazci

PRIJAVA TEME

Doktorand temo doktorske disertacije prijavi na članici, na kateri je vpisan, oziroma na članici, ki v primeru interdisciplinarnih študijskih programov vodi postopek za pridobitev znanstvenega naslova.

Do konca 4. semestra študent izdela predlog teme doktorske disertacije, ki jo primerno razčleni in umesti v ožje področje svojega raziskovalnega dela, predstavi pričakovane prispevke k znanosti, jih strokovno in metodološko utemelji ter podkrepi z začetnimi rezultati. Predlagano temo tudi javno predstavi. Priprava in predstavitev teme sta ovrednotena z 10 KT.

Prijava teme doktorske disertacije vsebuje:

 • podatke o doktorandu,
 • podatke o mentorju in morebitnem somentorju,
 • ime študijskega programa,
 • naslov predlagane doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku,
 • morebitni predlog pisanja v drugem jeziku v skladu s Statutom UL.

Priloge:

 • izjava mentorja in somentorja, da s predlogom teme soglašata, ter seznama z njunimi 3–5 referencami s širšega področja teme doktorske disertacije ter šifro raziskovalca SICRIS, če jo imata,
 • življenjepis,
 • bibliografija doktoranda (seznam doktorandovih objavljenih znanstvenih, strokovnih, projektnih in drugih del),
 • dispozicija doktorske disertacije (od 3 do 5 strani brez literature),
 • soglasje etične komisije, če je potrebno.

Dispozicija doktorske disertacije obsega:

 • predlog naslova disertacije v slovenskem in angleškem jeziku,
 • znanstveno področje teme doktorske disertacije,
 • pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo doktorand obravnaval,
 • opredelitev raziskovalnega problema, ki obsega:
  • prikaz dosedanjih raziskav na področju teme,
  • jasno predstavljene hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja s kratko obrazložitvijo,
  • zasnovo raziskav in opis metod raziskovanja,
  • opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirni prispevek k znanosti,
  • seznam relevantne literature s področja teme.

Doktorand lahko zaprosi za pisanje disertacije v angleškem jeziku v skladu s Statutom UL, če je tujec, če sta tujca doktorandov mentor ali somentor ali če je tujec član KSDŠ. V primeru študija tujih jezikov in književnosti je lahko predlog teme napisan tudi v drugem jeziku. 

 

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT.
V 3. letnik podiplomskega doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika.
Zadnji, tretji letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije.

Določbe o prehodih med programi

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v doktorskem programu Elektrotehnika. Prošnje kandidatov za prehod na univerzitetni doktorski študij Elektrotehnika bo individualno obravnavala Komisija za raziskovalno delo, podiplomski in doktorski študij Fakultete za elektrotehniko, skladno s 181. do 189. členi Statuta Univerze v Ljubljani.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 180 KT. Kandidat mora poleg doktorske disertacije predložiti tudi članek, v katerem je vsaj del rezultatov svojih raziskav objavil v reviji s faktorjem vpliva po SCIE. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo pred predložitvijo disertacije v oceno.

Doktorand, vpisan v triletni doktorski študijski program, odda doktorsko disertacijo na članici v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in somentorja najkasneje v štirih letih od potrditve teme na Senatu UL. Doktorand, ki doktorske disertacije ne more predložiti v štirih letih od dneva, ko je bila potrjena tema doktorske disertacije, lahko v soglasju z mentorjem pred iztekom tega roka zaprosi za podaljšanje. O tem odloči senat članice, ki lahko podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije za eno leto. 

Pogoji za dokončanje posameznih delov programa

Možnosti za dokončanje posameznih delov programa ni.

Pridobljeni znanstveni naslov: doktorski študijski program Elektrotehnika omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor / doktorica znanosti.