Pogoji za dokončanje

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Pogoj za napredovanje v 3. letnik doktorskega študija je potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije na senatu članice, in opravljene obveznosti organiziranih oblik študija, razen predstavitve raziskovalnih rezultatov in zagovora doktorske disertacije. Pogoj za vpis v četrti letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 KT) in soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije. 

Določbe o prehodih med programi

V skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na doktorskem študijskem programu tretje stopnje Elektrotehnika. Prehod je mogoč v skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi. Prošnje kandidatov za prehod na doktorski študijski program tretje stopnje Elektrotehnika bo individualno obravnaval Senat Fakultete za elektrotehniko, na podlagi utemeljenega predloga Znanstveno raziskovalne komisije Fakultete za elektrotehniko, ki bo vloge študentov reševala individualno ter skladno s 181. do 189. členi Statuta Univerze v Ljubljani. 

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 240 KT. Obveznost doktoranda je tudi objava najmanj enega znanstvenega članka iz vsebine doktorata s prvim avtorstvom v reviji s faktorjem vpliva po SCIE. Članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo najkasneje ob oddaji doktorske disertacije v oceno.

Skladno z 9. členom Pravil o doktorskih disertacijah UL FE, pred oddajo doktorske disertacije v oceno mora doktorand opraviti vse s študijskim programom določene študijske obveznosti razen zagovora doktorske disertacije in izpolnjevati enega od naslednjih pogojev: 

  • imeti objavljen oziroma v objavo sprejet najmanj en izvirni znanstveni članek iz vsebine doktorata s prvim avtorstvom v reviji s faktorjem vpliva po SCIE, pri čemer se revija uvršča v zgornje tri četrtine glede na faktor vpliva znotraj področja ali
  • imeti objavljena oziroma v objavo sprejeta najmanj dva izvirna znanstvena članka iz vsebine doktorata s prvim avtorstvom v reviji s faktorjem vpliva po SCIE ali
  • imeti objavljen oziroma v objavo sprejet najmanj en izvirni znanstveni članek iz vsebine doktorata s prvim avtorstvom v reviji s faktorjem vpliva po SCIE in najmanj en patent iz vsebine doktorata s prvim avtorstvom, podeljen pri uradu, ki opravlja popolni preizkus patentne prijave.

Revija s faktorjem vpliva po SCIE je revija, ki ima faktor vpliva po bazi JCR večji od nič. Uvrstitev revije glede na faktor vpliva se preverja na dan objave članka ali na dan oddaje članka v recenzijo. Možnosti za dokončanje posameznih delov programa ni. 

 

45. člen Pravilnika o doktorskem študiju UL, doktorand, vpisan v štiriletni doktorski študijski program, odda doktorsko disertacijo na članici v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in somentorja najkasneje v dveh letih od vpisa v zadnji letnik študijskega programa oziroma v dodatno leto. V primeru upravičenih razlogov (npr.: materinstva, očetovstva, daljše najmanj šestmesečne dokumentirane bolezenske odsotnosti), ki so se zgodili v obdobju od zadnjega vpisa v program do roka za oddajo disertacije, lahko članica doktorandu na podlagi prošnje izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije za eno leto. 

45a. člen: Če doktorand ne odda doktorske disertacije v roku iz prvega odstavka 45. člena, lahko na članici vloži prošnjo za nadaljevanje oziroma dokončanje doktorskega študija. Pristojni organ članice na podlagi prošnje doktoranda ter mnenja mentorja in morebitnega somentorja odloči o upravičenosti do nadaljevanja oziroma dokončanja študija. V primeru pozitivne odločitve o nadaljevanju oziroma dokončanju doktorskega študija pristojni organ članice izda sklep, v katerem določi obveznosti, ki jih mora doktorand za nadaljevanje oziroma dokončanje študija opraviti, vključno z rokom za prijavo teme doktorske disertacije, ki ne sme biti daljši od dveh let, in tudi rokom za dokončanje študija.

Doktorand prijavi temo v roku, ki ga je določila članica, in najkasneje v roku dveh let od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL odda izdelano doktorsko disertacijo. Če v roku, ki ga je določila članica, ponovno ne prijavi teme doktorske disertacije ali Senat UL ne potrdi teme doktorske disertacije, oziroma ne odda izdelane doktorske disertacije v primeru potrjene teme na Senatu UL, tega doktorskega študija ne more dokončati.

V primeru, da ima doktorand več kot dveletno prekinitev študija in še ni imel potrjene teme doktorske disertacije na Senatu UL, se možnost za nadaljevanje oz. dokončanje študija presoja skladno z določili Statuta UL. Doktorand, ki mu je bilo odobreno nadaljevanje oziroma dokončanje študija, zaključi študij po trenutno veljavnem študijskem programu.