Vpisni pogoji in vpis

Vpis 2020/2021

Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL za študijsko leto 2020/2021 je objavljen na spletni strani UL, dostopna je tudi prijava preko portala eVŠ.

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki je stopil v veljavo 31. 5. 2020, objavljamo (dne 8. 6. 2020) spremembe skupnega dela Razpisa za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2020/2021 v naslednjih točkah:

a) Prijava za vpis,

b) Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju,

i) Informativni dnevi

ter v delu Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa pri posameznih študijskih programih.

64. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) določa, da se v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/2021 na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način, tudi po prenehanju epidemije. Kandidati lahko tako zahtevana dokazila posredujejo tudi po običajni elektronski poti na elektronske naslove, navedene v razpisu za vpis, visokošolski zavod pa je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo na razpis za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Podrobnejše informacije kandidati dobijo na kontaktnih naslovih, navedenih pri posameznih doktorskih programih.

Informativni dan za doktorske študijske programe Elektrotehnika, Bioznanosti – Nanoznanosti in Statistika - Tehniška statistika bo 20. maja 2020 ob 15. uri, preko virtualne spletne učilnici e.fe+. Več informacij o poteku informativnega dneva najdete tu.

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Rok za prijavo kandidatov je do 21. avgusta 2020. Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili sprejema Fakulteta za elektrotehniko.

Cenik UL

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je končal:

V doktorski študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program druge stopnje;
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene s direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT;
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT;
  • študijski program specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT;
  • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004, če je opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 36 KT, ki jih kandidatom določi pristojna komisija Fakultete za elektrotehniko iz predmetov 1. letnika programa 2. stopnje Elektrotehnika: štiri obvezne strokovne predmete odvisno od smeri ter dva izbirna strokovna predmeta;
  • enakovreden program druge univerze. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s 121. členom Statuta UL. 

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje na naslednji način:

Povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred 11.6.2004, brez ocene diplomskega dela z zagovorom

Ocena x 7

Ocena magistrskega dela z zagovorom ali ocena diplomskega dela z zagovorom univerzitetnega študija, sprejetega pred 11.6.2004

Ocena x 3

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih točk.

 

Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Znanja in spretnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se bodo skladno s pravili priznavale pri izbiri ob omejitvi vpisa. O priznavanju znanj in spretnosti, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program, odloča Znanstveno raziskovalna komisija.

Pri priznavanju tovrstnih znanj in spretnosti se upoštevajo: strokovna specializacija, druga diploma visokošolskega zavoda, dosedanje znanstveno raziskovalno delo, objavljena znanstvena dela, strokovna izpopolnjevanja.