Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija

Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija

Po Zakonu o visokem šolstvu (66. in 70. člen) in Statutu UL (95. člen, 98. do 109. člen, 125. in 126. člen Statuta UL), imajo študentje naslednje pravice:

 • lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
 • lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom,
 • študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka,
 • izjemoma lahko študent zaprosi za vpis v višji letnik, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Minimalni obseg kreditnih točk ne sme biti manjši od 40 kreditnih točk. Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. Študent mora izkazati povezavo, da je ta razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti.
 • študentu se lahko iz upravičenih razlogov status tudi podaljša, vendar največ za eno leto,
 • upravičeni razlogi za podaljšanje statusa so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnimi potrebami.
 • kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine.

O vpisu v višji letnik iz upravičenih razlogov in podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, odloča komisija za reševanje vlog, imenovana s strani študijske komisije UL FE.

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic, mora študent oddati:

Obravnavane bodo samo vloge študentov, ki bodo pravočasno oddane in bodo priložena ustrezna dokazila.

Upravičen razlog mora obvezno nastopiti v tekočem letniku študija!

1. Vsebina vloge

1.1. Vpis v višji letnik iz upravičenih razlogov

Kadar ima študent upravičene razloge, da ni izpolnil pogojev za vpis v višji letnik, izjemoma lahko zaprosi za vpis v višji letnik, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Minimalni obseg kreditnih točk ne sme biti manjši od 40 kreditnih točk.

Upravičeni razlogi so npr.:

 • starševstvo,
 • daljša bolezen,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
 • aktivno sodelovanje v organih univerze.

1.2. Podaljšan status študenta iz upravičenih razlogov

V primerih, ko zakon tako določa, se v primeru upravičenih razlogov status študenta lahko podaljša, vendar največ za eno leto, če:

 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri,
 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer (velja od 2012/13 dalje),
 • se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester.

Upravičeni razlogi so npr:

 • daljša bolezen,
 • izjemne družinske in socialne okoliščine,
 • starševstvo,
 • status študenta s posebnimi potrebami.

Vlogi mora študent priložiti dokazila, ki utemeljujejo razlog za oddajo vloge na podlagi Statuta UL oziroma zdravniška potrdila o nezmožnosti študija v določenem časovnem obdobju.

Zdravniško potrdilo mora vsebovati opis bolezni in čas trajanja bolezenskega stanja oziroma navedbo poškodbe in čas okrevanja po poškodbi.

Opozarjamo, da komisija kot opravičen razlog za izjemen vpis ali podaljšanje statusa zdravniških potrdil ne bo upoštevala:

 • brez zgoraj navedenih elementov (ne zadošča npr. zgolj pavšalna navedba, da študent ni bil sposoben za študij ali da je študent imel »večje zdravstvene težave«),
 • brez jasno z datumi (dan, mesec in leto) opredeljenega časovnega obdobja, v katerem študent ni bil sposoben za študij (navedb kot, npr. »študent v poletnem semestru ni bil sposoben za študij«, komisija ne bo upoštevala);
 • če ugotovi, da je zdravniško potrdilo ponarejeno ali kupljeno. Takšno razkritje ima lahko za posledico sprožitev disciplinskega in kazenskega postopka zoper zdravnika in disciplinskega postopka zoper študenta.

 

2. Razlogi za oddajo vloge

Razloge za izjemen vpis oziroma podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov določata 125. in 126. člena Statuta UL.

Študenti morajo k vlogi priložiti ustrezna dokazila:

 • Starševstvo: Izpisek iz rojstne matične knjige za otroka.
 • Daljša bolezen: Potrdilo zdravnika, ki dokazuje, da je nezmožnost za študij v zadnjem letu trajala najmanj 3 mesece. Potrdilo osebnega zdravnika ne zadostuje, temveč mora študent priložiti dokazila o zdravljenju v bolnici ali mnenje specialista, iz katerih je natančno razvidno, koliko časa je trajala popolna nezmožnost za študij zaradi bolezni oziroma mora v dokazilu o zdravljenju ali mnenju specialista pisati konkretno katere težave oz. bolezni ima kandidat ali da gre za permanentne zdravstvene težave, ki bistveno vplivajo na študentovo sposobnost za študij. Dokazila morajo biti predložena fakulteti najkasneje 30 dni po prenehanju bolezni ali nezmožnosti za študij oziroma najkasneje do 01. 09.
 • Izjemne družinske in socialne okoliščine: Potrdilo Centra za socialno delo, ki dokazuje, da so ti razlogi v zadnjem letu bistveno vplivali na uspešnost opravljanja študijskih obveznosti, v izjemnih primerih druga potrdila (vprašajte v Študentski pisarni).
 • Priznan status osebe s posebnimi potrebami: s strani ŠK potrjen status študenta s posebnimi potrebami.
 • Aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih in kulturnih prireditvah v državnem ali mednarodnem merilu: Potrdilo organizatorja prireditve ali organizacije, ki je poslala študenta na to prireditev, iz katerega so razvidni vrsta, čas in trajanje prireditve.
 • Aktivno sodelovanje na vrhunskih športnih prireditvah: s strani ŠK potrjen status študenta – športnika.
 • Aktivno sodelovanje v organih Univerze in študentske organizacije: Potrdilo ustreznega organa Univerze z navedbo funkcije študenta v organih UL ali ŠO ter potrdilom o prisotnosti na sejah ter z mnenjem študentskega sveta fakultete ali študentske organizacije na fakulteti.

 

3. Pritožbe

Zoper sklep komisije ima študent pravico do pritožbe na Senat članice v osmih dneh po obvestilu o odločitvi komisije.

Kolegij dekana je na podlagi pojasnila UL, da se lahko zaračunava prispevek za izdajo sklepov oz. odločb v postopkih, ki se nanašajo na vloge za izredno napredovanje študentov v višji letnik oz. podaljšanje statusa študenta (izjema v postavki 6.4 cenika vpisnine in prispevkov na UL), sprejel sklep, da FE zaračunava le zavrnitvene sklepe na drugi stopnji odločanja, ki jih potrdi Senat FE. Cena je skladna s cenikom UL.