Navodila za nosečnice in mlade matere

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) določa, da mora delodajalec posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk. V ta namen mora izdelati posebno obliko ocene tveganja za noseče delavke, delavke, ki so pred kratkim rodile in za doječe delavke. Vsebina te ocene je določena s Pravilnikom o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk (Ur. l. RS, št. 82/03 in 62/15).

Fakulteta mora za vsa dela, pri katerih obstaja tveganje za izpostavljenost dejavnikom, ki lahko negativno vplivajo na zdravje nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk, v okviru ocene tveganja oceniti vrsto, stopnjo in trajanje izpostavljenosti. Oceniti mora tudi vrsto in stopnjo tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare in določiti ter izvesti ustrezne varnostne ukrepe.

Zaradi različnosti del, katera opravljajo ženske predvsem pri delu v laboratorijih, ni možno vnaprej določiti delovna mesta, na katerih ne smejo opravljati dela noseče delavke, delavke, ki so pred kratkim rodile in doječe delavke. Prav tako vnaprej ni možno za posamezna delovna mesta določiti varnostne ukrepe. Te se lahko določijo le za posameznico, glede na to, kje opravlja delo, čemu je izpostavljena, kakšne so količine in čas izpostavljenosti.      

Oceno tveganja mora izdelati za zaposlene (redno ali pogodbeno) in za študentke.

Študentka mora o svoji nosečnosti čimprej obvestiti referenta/ko v študijskem sektorju. Le ta obvesti nosilca predmeta in prodekana za pedagoško dejavnost, ki vodita postopek ocene tveganja. Nosilec predmeta mora izpolniti obrazec Ocena tveganja za nosečnice - študentke. Obrazec dobi tudi v službi varstva pri delu.

 

Ocena tveganja za nosečnice - študentke