Pravilnik o mednarodnih študijskih izmenjavah in praktičnem usposabljanju

 Senat Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je na 2. redni seji, dne 9. 11. 2017, sprejel:

Pravilnik o mednarodnih študijskih izmenjavah in praktičnem usposabljanju

 

1. Splošna določba

Pričujoči pravilnik opredeljuje interna pravila mednarodnih študijskih izmenjav na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Poleg teh pravil so pri izvedbi izmenjav relevantna tudi pravila, ki jih opredeli financer izmenjav. Za konkretno izmenjavo veljajo bolj stroge opredelitve obeh pravilnikov.

Primer 1: Fakulteta dovoljuje, da gre isti študent na izmenjavo večkrat, financer konkretne izmenjave pa tega ne dovoli. V tem primeru se na to izmenjavo ne more prijaviti študent, ki je na izmenjavi predhodno že bil.

Primer 2: Fakulteta dovoljuje maksimalni obseg študijskih obveznosti v tujini v višini 60 ECTS, financer konkretne izmenjave pa dovoljuje 120 ECTS. V tem primeru študent lahko v tujini opravi zgolj 60 ECTS.

Študent lahko vloži na študijsko komisijo prošnjo za individualno spremembo pogojev, ki jih opredeljuje pričujoči fakultetni pravilnik (ne pa pravilnik financerja). Če komisija prošnji ugodi, veljajo dogovorjena pravila zgolj individualno za konkretno izmenjavo in konkretnega študenta. Sprememba pravil ni prenosljiva na druge izmenjave ali na drugega študenta, tudi če se le-ta prijavi na isto izmenjavo namesto prvotnega študenta. Prošnja mora biti naslovljena na študijsko komisijo dovolj zgodaj, da je obravnavana preden poteče rok za prijavo na izmenjavo. Zaradi varnostnega faktorja je idealno, da je prošnja oddana okvirno dva meseca pred iztekom roka za prijavo.

 

  2. Mednarodne študijske izmenjave in praktično usposabljanje

Študenti Fakultete za elektrotehniko (UL FE) lahko v okviru programa Erasmus+ ali drugih mednarodnih programov, v katere je vključena Univerza v Ljubljani (UL) ali Fakulteta za elektrotehniko individualno kot članica, del svojih študijskih obveznosti opravijo v tujini. V okviru študijskih izmenjav lahko študent preživi na tuji instituciji čas od treh (3) do dvanajst (12) mesecev na vsaki stopnji študija (na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju), se tam vključi v študijski proces in opravi trajanju primeren del učnih obveznosti vključno z izpiti. Tuja institucija študentu izda potrdilo o opravljenih obveznostih, UL FE pa mu prizna opravljene obveznosti, kot da bi jih opravil doma. V okviru študija na Fakulteti za elektrotehniko se na vsaki stopnji študija študentu prizna največ 60 ECTS obveznosti, opravljenih v tujini. Poleg tega lahko študent v tujini opravi tudi praktično usposabljanje, ki traja od najmanj dveh (2) do dvanajst (12) mesecev (odvisno od zahtev financerja). Študent lahko v tujini opravi mednarodno študijsko izmenjavo, praktično usposabljanje ali oboje. Študent gre lahko na izmenjavo večkrat.

             

3. Mednarodna študijska izmenjava

3.1 Kaj sodi v mednarodno študijsko izmenjavo?

V okviru programa Erasmus+ ali drugih mednarodnih programov, v katere je vključena Univerza v Ljubljani, lahko študent del svojih rednih študijskih obveznosti opravi na tuji (partnerski) instituciji. Obveznosti, ki jih opravi na partnerski instituciji, se mu ob izpolnjevanju vnaprej določenih pogojev priznajo na UL FE (sekcija 2.4 Priznavanje opravljenih izpitov).

Študent, ki v okviru programa Erasmus+ študira na partnerski instituciji, za študij ne plača šolnine, krije pa si stroške bivanja in prehrane v tujini. V okviru programa Erasmus+ lahko zaprosi za finančno pomoč in si s tem delno povrne stroške bivanja v tujini.

Pri drugih izmenjavah upravičene stroške in njihov obseg predpisuje ustrezni financerjev pravilnik.

3.2 Pogoji za odhod na mednarodno študijsko izmenjavo

Študent lahko sodeluje v mednarodni študijski izmenjavi, če izpolnjuje naslednje minimalne pogoje: 

 • v celotnem času študija v tujini ima aktiven status študenta na UL FE;
 • za izmenjavo v okviru prvostopenjskih študijev mora biti študent v času študijske izmenjave vpisan vsaj v tretji letnik prvostopenjskega študijskega programa Fakultete za elektrotehniko;
 • obseg predvidene študijske obveznosti v tujini skupaj s predhodnimi predpisanimi obveznostmi v tujini  (tudi če niso bile opravljene) ne presega 60 ECTS.

3.2.1 Dodatni pogoji in določbe:

 • Študij v tujini traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.
 • Študij, opravljen v tujini, je priznan kot sestavni del študijskega programa, ki ga študent sicer opravlja na UL FE. Partnerska institucija (UL FE in tuja institucija) ter študent, ki gre na izmenjavo, se dogovorijo za program študija pred študentovim odhodom v tujino ter ga potrdijo s študijskim sporazumom (Learning Agreement for Studies). Dokument podpišejo študent, UL FE ter partnerska institucija. Študent je s podpisom seznanjen z vsebino dogovora, po zaključku študija v tujini pa gostujoča institucija študentu in UL FE izda potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih študijskega programa, v katerem so prikazani študentovi rezultati (Transcript of Records).
 • Obdobje študija, ki ga študent opravi v tujini, UL FE v celoti prizna kot doma opravljene študijske obveznost, če je študent med izmenjavo izpolnil vse obveznosti. To pomeni, da se UL FE obveže, da obdobje študija v tujini – vključno z izpiti oziroma drugimi obveznostmi, določenimi s študijskim programom (Learning agreement for Studies) – prizna kot obdobje, ki nadomesti primerljivo obdobje študija z vsemi obveznostmi na UL FE.
 • Na izmenjavi v okviru programa Erasmus+ študent na instituciji gostiteljici ne plačuje nobenih pristojbin (šolnina, vpisnina, izpiti), lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava manjši znesek za zavarovanje, študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov. UL FE svojim študentom na izmenjavi v tujini še naprej zaračunava šolnino, če je tako določeno z nacionalnimi predpisi. 
 • Na izmenjavi v okviru programa Erasmus+ študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek nacionalne štipendije.

3.3 Postopek izmenjave

3.3.1 Prijava 

3.3.1.1 Izmenjave v okviru programa Erasmus+

Študent, ki kandidira za izmenjavo v tujini v okviru programa Erasmus+, se prijavi na ustrezen razpis, ki ga objavi Univerza v Ljubljani enkrat letno, UL FE pa ga posreduje svojim študentom.

Razpis vsebuje merila za izbor študentov, merila za selekcijo študentov v primeru večjega interesa za določeno destinacijo od razpoložljivih mest, navedbo dokazil, ki jih študent priloži, način odločanja o vlogah in uporabi meril, roke za izvedbo posameznih faz razpisa ter pojasnilo o možnostih vložitve ugovora zoper opravljen sklep o izboru.

Če je na isto tujo univerzo, program in stopnjo izobraževanja prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, se na podlagi v razpisu objavljenih meril določi prioritetni vrstni red izbranih študentov.

O izboru UL FE s sklepom po elektronski pošti obvesti prijavljene študente.

Ugovor zoper sklep lahko prijavitelj vloži na način, ki je določen v razpisu. V ugovoru morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo in postavljena merila za izbor študentov. Vložene ugovore zoper sklep obravnava Študijska komisija.

Študenti se na razpis prijavijo z obrazcem, ki je na voljo ob razpisu. Poleg osebnih podatkov navedejo partnersko institucijo, kamor želijo na izmenjavo, ter čas izmenjave. Izbirajo lahko med institucijami, s katerimi ima UL FE že podpisano bilateralno pogodbo. Seznam partnerskih institucij je naveden v razpisu.

Razpis, ki je navadno na voljo v začetku študijskega leta, se nanaša na izmenjave v študijskem letu, ki sledi. Objavljen je na domači strani UL FE.

Študenti, ki jim je študij v tujini odobren, so o tem obveščeni s strani Službe za mednarodno sodelovanje na Univerzi v Ljubljani. Le-ta ureja vse v zvezi z logistiko in financiranjem v času izmenjave.

3.3.1.2 Izmenjave v okviru drugih mednarodnih programov

Študent, ki želi na izmenjavo v tujino v okviru drugih (ne-Erasmus+) mednarodnih programov, mora prijavo na izmenjavo vložiti v študentsko pisarno UL FE. Roke in pogoje teh prijav določajo pravila posameznega mednarodnega programa izmenjave in niso vezani na Erasmus roke in pravila. V prijavi se navede ciljna institucija, predviden študijski program in obveznosti, ki naj se ob povratku priznajo na UL FE. Vlogo obravnava Študijska komisija (na prvi in drugi stopnji oz. Znanstveno-raziskovalna komisija na tretji stopnji). Študent mora vlogo oddati pravočasno, da ustrezna komisija lahko poda sklep. Komisije zasedajo enkrat mesečno, zato je priporočeno oddati vlogo okvirno dva meseca pred iztekom roka za prijavo na izmenjavo.

3.3.2 Podpis študijskega sporazuma

Pred odhodom v tujino študent podpiše študijski sporazum (Learning Agreement for Studies). To je tripartitna pogodba med študentom, tujo institucijo in UL FE, s katero se določi seznam obveznosti, ki jih študent namerava opraviti v tujini.

V primeru izmenjave Erasmus+ študent izpolni obrazec Univerze v Ljubljani (obrazec Learning Agreement for Studies). Pri drugih mednarodnih izmenjavah, katerih prijavni obrazci ne vključujejo študijskega sporazuma, študent izpolni obrazec za študijski sporazum Univerze v Ljubljani.

Študent, ki odhaja na izmenjavo, si izbere mentorja izmenjave na UL FE. Le-ta oceni primernost obveznosti v tujini (izbiro predmetov). Predmeti, ki jih študent izbere na tuji instituciji, morajo vsebinsko ustrezati področju študija in stopnji (prva, druga ali tretja stopnja) študijskega programa UL FE, v katerega je študent vpisan v času izmenjave (določen predmet je lahko na tuji instituciji deklariran za drugačno stopnjo študija od študentove, če je iz opisa vsebine predmeta razvidna ustreznost). Vitalnega pomena je tudi, da je študent med dosedanjim študijem pridobil ustrezna predznanja, ki jih zahtevajo izbrani tuji predmeti. Pri izbiri predmetov na tuji instituciji študent praviloma izbere predmete, ki vsaj 70% pokrivajo vsebine zamenjanih obveznih predmetov na domači instituciji.

3.3.3 Priprava diplomskega/magistrskega/doktorskega dela

Študent, ki na tuji instituciji pripravlja zaključno delo programa, v katerega je vpisan, mora imeti pred odhodom na študijsko izmenjavo potrjen program dela v tujini (Learning Agreement for Studies). Študent na Študijsko komisijo poda prošnjo za pisanje zaključnega dela v angleškem jeziku. Prav tako si izbere mentorja na tuji in domači instituciji. Po povratku se študentu prizna le delo na zaključni nalogi, brez ocene in kreditov, razen če študent ob prisotnosti mentorja iz UL FE zaključno delo uspešno zagovarja v tujini. Študent, ki bo v tujini pripravljal zaključno delo oz. bo pridobil na izmenjavi manj kot 20 ECTS na semester, lahko prosi za Erasmus+ finančno pomoč za največ 3 mesece.

3.3.4 Priprava na odhod v tujino

Pri izmenjavah v okviru programa Erasmus+ pošlje študent na partnersko institucijo pripravljen in s strani UL FE ter študenta podpisan študijski sporazum. Ko mu partnerska institucija vrne še z njene strani podpisan sporazum, je izmenjava dokončno potrjena.

Za študij v tujini v okviru programa Erasmus+ je možno pridobiti tudi finančno pomoč. Višino dotacije in način delitve sredstev določi UL za vsako študijsko leto posebej in je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki jih dobi od Nacionalne agencije CMEPIUS. Erasmus+ dotacija študentu ne pripada avtomatsko, temveč mora zanjo zaprositi. Dodatne informacije o Erasmus+ finančni pomoči so na voljo na spletni strani mednarodnih izmenjav UL FE in Službe za mednarodno sodelovanje na Univerzi v Ljubljani.

3.3.5 Študij na partnerski instituciji

Študent odide na študij na partnersko institucijo v študijsko letu, za katerega se prijavi oziroma na katerega se nanaša razpis. V času bivanja v tujini opravlja obveznosti, ki jih je izbral in podpisal v okviru študijskega sporazuma.

3.3.6 Povratek s partnerske institucije

Po končani izmenjavi se študent najprej sestane z mentorjem izmenjave, kateremu prinese:

 • prošnjo za priznavanje izpitov v zameno za opravljene obveznosti v tujini,
 • študijski sporazum,
 • kopijo uradnega potrdila o opravljenih obveznostih v tujini ter ostala relevantna potrdila (potrdilo o udeležbi na izmenjavi – Attendance certificat) in
 • neformalno poročilo o študiju v tujini (neformalno poročilo posreduje tudi v elektronski obliki na naslov ).

Prošnjo za priznavanje izpitov študent odda mentorju izmenjave najkasneje en (1) mesec po zaključeni izmenjavi oziroma nujno pred koncem študijskega leta, v katerem je bil na izmenjavi. V nasprotnem primeru študentu obveznosti niso priznane.

Tudi če študent ne želi uveljavljati priznavanja v tujini opravljenih obveznosti, je po opravljeni izmenjavi dolžan predložiti študijski sporazum, potrdilo o opravljeni izmenjavi (ki ga lahko nadomesti potrdilo o opravljenih obveznostih) in neformalno poročilo.

Opozorilo: Predpogoj za obravnavo prošnje za priznavanje izpitov je veljaven študijski sporazum. Študijski sporazum je veljaven, če je podpisan s strani študenta, UL FE in partnerske institucije v tujini.

3.3.7 Odpoved izmenjave

V primeru, da študent iz kateregakoli razloga odstopi od izmenjave, je dolžan o tem takoj obvestiti (po elektronski pošti):

 • strokovno delavko v študentski pisarni za mednarodne izmenjave na UL FE,
 • službo za mednarodno sodelovanje na Univerzi v Ljubljani in
 • tujo institucijo.

V primeru, da je odpoved izmenjave neutemeljena (brez zdravniškega potrdila oz. drugega opravičenega razloga) se študent v naslednjem študijskem letu ne more prijaviti na Erasmus+ izmenjavo oz. lahko kandidira samo za preostala prosta mesta  pred iztekom roka za prijavo.

3.4 Priznavanje opravljenih izpitov

3.4.1 Osnovna pravila

V postopku priznavanja izpitov, opravljenih v tujini, se upoštevajo pravila o izvajanju mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja študentov Univerze v Ljubljani, ki jih izda Služba za mednarodno sodelovanje na Univerzi v Ljubljani.

V skladu z navodili mora študent v tujini pridobiti minimalno število 20 ECTS na semester (20 ECTS v enem semestru oziroma 40 ECTS v enem letu). V postopku priznavanja se upoštevajo opravljeni izpiti, skladno s programom študija v tujini (Learning agreement for Studies). Študent ne more uveljavljati priznanja izpita za predmet, ga je na UL FE že opravljal in dosegel nezadostno oceno, ali za predmet, ki je po vsebini enak v preteklosti že opravljenemu predmetu na FE. V okviru študija na UL FE se študentu na vsaki stopnji študija skupno lahko prizna največ 60 ECTS obveznosti, opravljenih v tujini.

Postopek priznavanja je naslednji:

 1. Študent kontaktira študijskega mentorja, ki na originalni Program študija v tujini (Learning agreement for Studies) ali v polje ocena priznanega predmeta ("After the mobility") vneseta prevedene ocene, ki jih je dosegel v tujini. Mentor se k dodeljenim ocenam podpiše.

Smernica:

V primeru, da študent v času izmenjave ne pridobi dovolj ECTS za priznavanje semestra v celoti, mentor v skladu z vsebino predmetov in s pridobljenimi ECTS določi, kateri predmeti naj se študentu priznajo in kateri ne.

 1. S strani mentorja podpisane ocene študent prinesite v Mednarodno pisarno študijskega sektorja UL FE. Podano prevedbo  pisarna oddala v odobritev Erasmus koordinatorju za mednarodne izmenjave, ki v primeru nestrinjanja ali dvoma lahko odda predlog v obravnavo na študijsko komisijo. Uspešno razrešeno prevedbo podpiše dekan UL FE.
 1. Po dokončni odobritvi Mednarodna pisarna študijskega sektorja UL FE ocene vnese v sistem STUDIS in študentu izmenjavo zaključi. O tem je študent obveščen preko elektronske pošte. Nato študent dokument naloži v spletno aplikacijo Univerze v Ljubljani.
 1. V Mednarodno pisarno študijskega sektorja UL FE študent dostavi neformalno poročilo.

3.4.2 Prevedba ocen

Posamezne ocene, ki jih študent pridobi z uspešno opravljenimi obveznostmi na partnerski instituciji, se prevedejo v domače ocene po veljavnem sistemu ocenjevanja na Univerzi v Ljubljani. Upoštevajo se naslednje pretvorbe:

 

ECTS - A 

ECTS - B 

ECTS - C 

ECTS - D 

ECTS - E

Ocene UL FE

10

9

8

7

6

Predmetom na UL FE, ki se študentu priznajo v zameno za v tujini opravljene predmete, se določi ocena po naslednjem postopku: ocene pri priznanih domačih predmetih se določi v skladu z veljavnim sistemom ocenjevanja na Univerzi v Ljubljani (ocene od 6 do 10) tako, da povprečna ocena ostane čim bolj podobna povprečni oceni iz tujine (se kvečjemu zaokroži navzgor v korist študenta). Predlagane ocene mentor izmenjave dostavi v mednarodno pisarno študijskega sektorja, le ta pa na podlagi tega pridobi podpis koordinatorja za mednarodne izmenjave in dekana UL FE. Nato se ocene vnesejo v informacijski sistem, o čemer se tudi obvesti študenta.

3.4.3 Priloga k diplomi

Informacijo o študiju v tujini se vpiše v Prilogo k diplomi.

 

4. Mednarodna izmenjava za praktično usposabljanje

Študenti UL FE lahko v tujini opravljajo praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+ ali drugih mednarodnih programov, v katere je vključena Univerza v Ljubljani.

4.1 Pogoji za prijavo 

Na mednarodno izmenjavo za praktično usposabljanje lahko odide študent, ki izpolnjuje naslednje minimalne pogoje:

 • študent mora imeti v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na UL FE oziroma program Erasmus+ omogoča študentu, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po diplomi opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Študent le to lahko izkoristi v primeru, da je oddal vlogo za opravljanje praktičnega usposabljanja v času, ko je še imel status študenta.
 • Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija.  
 • mora imeti zaključen najmanj prvi letnik na UL FE, če praktično usposabljanje opravlja v času, ko nima drugih študijskih obveznosti (npr. v času počitnic ali v dodatnem letu), oziroma mora biti vpisan najmanj v tretji letnik visokošolskega strokovnega študija, če praktično usposabljanje opravlja v poletnem semestru kot sestavni del študijskega programa.

Obdobje praktičnega usposabljanja po programu Erasmus+ je omejeno na najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

Pred odhodom v tujino študent pripravi sporazum o praktičnem usposabljanju (Learning Agreement for Traineeships), ki mora biti podpisan s strani mentorja na UL FE, dekana UL FE ter tuje institucije.

Študentom visokošolskega strokovnega študija je v tujini opravljeno praktično usposabljanje priznano kot sestavni del študijskega programa, ki ga študent sicer opravlja na UL FE.

Študentom univerzitetnega in magistrskega študija se podatek o opravljenem praktičnem usposabljanju vpiše kot priloga k diplomi oz. magisteriju.

Tema praktičnega usposabljanja mora biti izbrana iz področja elektrotehnike in potrjena s strani mentorja izmenjave.

4.2 Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+

Študent lahko opravi Erasmus+ praktično usposabljanje v podjetjih oziroma centrih izobraževanja ene od držav članic EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem, v Turčiji in Makedoniji. Študent lahko prakso opravlja tudi v drugih državah, ki jih ne pokriva Erasmus+ sporazum (na primer Švica), če zanjo obstaja finančni mehanizem in ima pred odhodom ustrezno potrjen program študija v tujini.

Študent si sam izbere podjetje ali center izobraževanja, kjer želi opravljati izmenjavo kot praktično usposabljanje.

Erasmus+ praktičnega usposabljanja ni mogoče opravljati v:

 • institucijah EU in drugih telesih EU, vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani
 • organizacijah, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov in/ali dvojno financiranje).

Študent ima med praktičnim usposabljanjem status študenta in financiranje izmenjave, zato za svoje delo ne sme prejemati plače oziroma plačila.

4.3 Finančna pomoč za praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+

Za opravljanje Erasmus+ praktičnega usposabljanja lahko študent zaprosi za finančno pomoč v obliki dotacije, ki mu jo dodeli Služba za mednarodno sodelovanje na Univerzi v Ljubljani.

4.4 Postopek prijave na mednarodno izmenjavo za praktično usposabljanje

4.4.1 Prijava in izvedba praktičnega usposabljanja

4.4.1.1 Praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+

Študent, ki želi na Erasmus+ praktično usposabljanje v tujino, se prijavi na razpis. Razpis objavi Univerza v Ljubljani enkrat letno, UL FE pa ga posreduje svojim študentom in objavi na spletni strani UL FE.

Študenti se na razpis prijavijo s posebnim obrazcem, ki je na voljo ob razpisu. Poleg osebnih podatkov na obrazcu lahko (ne pa nujno) navedejo izvajalca praktičnega usposabljanja ter predviden čas trajanja praktičnega usposabljanja.

Razpis za praktično usposabljanje je navadno na voljo na začetku študijskega leta in se nanaša na opravljanje praktičnega usposabljanja v študijskem letu, ki sledi.

Študenti, ki jim je opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini odobreno, so o tem obveščeni s strani Službe za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani, ki tudi ureja vse v zvezi z logistiko in finančnim vidikom izmenjave.

4.4.1.2 Postopek za Erasmus+ praktično usposabljanje:

 • Študent izpolni prijavnico za Erasmus+ praktično usposabljanje (lahko tudi brez naziva organizacije, če se še ni odločil, kje bo usposabljanje opravljal). Pri tem si izbere tudi mentorja na UL FE, ki oceni strokovno/znanstveno primernost predvidenega dela v tujini.
 • Koordinator za mednarodne izmenjave vloge pregleda in jih po potrebi odda v obravnavo študijski komisiji. Koordinator vloge podpiše, strokovna delavka v študentskem referatu iz oddelka za mednarodno sodelovanje pa kandidate obvesti o izboru po elektronski pošti. Lista izbranih študentov je posredovana Službi za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani.
 • Pred podpisom pogodbe in prejemom dotacije mora študent najti organizacijo za izvedbo usposabljanja in Službi za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani posredovati z njo podpisan sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships).
 • Služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani posreduje študentu Obrazec za pridobitev finančne pomoči.
 • Študent in Univerza v Ljubljani podpišeta še pogodbo o finančni pomoči v okviru programa Erasmus+ (Placement Contract).
 • Pred odhodom v tujino študent posreduje Službi za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani potrdilo o vpisu na UL FE, s katerim izkazuje status študenta.

4.4.1.3 Praktično usposabljanje v okviru drugih mednarodnih programov

Študent, ki želi na praktično usposabljanje v tujino v okviru drugih mednarodnih programov, poleg prijave na praktično usposabljanje (roke in pogoje določajo pravila posameznega mednarodnega programa) v mednarodno pisarno študentskega sektorja UL FE vloži vlogo za odobritev praktičnega usposabljanja v tujini. V vlogi navede podjetje, pri katerem želi opravljati prakso in predviden delovni plan. Vlogo najprej pregleda in podpiše mentor izmenjave in nato še koordinator za mednarodne izmenjave. V primeru nejasnosti se koordinator posvetuje s študijsko komisijo UL FE.

4.4.2 Povratek s praktičnega usposabljanja

Po opravljenem praktičnem usposabljanju se študent vrne na UL FE ter v mednarodno pisarno študijskega sektorja UL FE odda zaključno dokumentacijo skupaj s prilogami:

 • v celoti izpolnjen in potrjen sporazum za praktično usposabljanje UL FE (Learning Agreement for Traineeships), ki vključuje tudi oceno praktičnega usposabljanja;
 • zaključno poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (praviloma v angleškem jeziku), če študent uveljavlja praktično usposabljanje v tujini kot sestavni del študijskega programa (le za študente visokošolskega strokovnega študija in predmet Praktično usposabljanje). Ocenjevalni list mora podpisati tudi delovni mentor v tuji organizaciji. Postopek mora biti izpeljan  v sistemu STUDIS (enako, kot če bi praktično usposabljanje opravljal doma.

Vlogo za priznanje praktičnega usposabljanja mora študent oddati v mednarodno pisarno študijskega sektorja UL FE v 15. dneh oz. najkasneje en (1) mesec po zaključenem praktičnem usposabljanju oz. pred zaključkom študija.

Na osnovi oddane dokumentacije in vloge, ki jo obravnavata koordinator za mednarodne izmenjave (po potrebi tudi s Komisijo za študijske zadeve), UL FE odobri priznavanje opravljenega praktičnega usposabljanja v tujini.

4.4.3 Ocena praktičnega usposabljanja

Če je študent vpisan na visokošolski strokovni študij, se mu v tujini opravljeno praktično usposabljanje prizna kot sestavni del študijskega programa, ki ga študent sicer opravlja na UL FE (predmet Praktično usposabljanje).

Za uspešno opravljeno praktično usposabljanje dobi študent oceno, ki jo mentor v podjetju vpiše v potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (Traineeship Certificate, ki je sestavni del sporazuma za praktično usposabljanje). Pridobljena ocena je številčna od 6 (slabo) do 10 (odlično).

V primeru, da se je študent udeležil praktičnega usposabljanja v tujini v času 12 mesecev po končanem študiju (po diplomi), UL FE študentu po končani lahko izmenjavi izda potrdilo v skladu s pravili Univerze v Ljubljani.

3.4.4 Odpoved praktičnega usposabljanja

V primeru da študent iz katerega koli vzroka odstopi od opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini, je dolžan o tem takoj obvestiti strokovno sodelavko v študentski pisarni oddelek za mednarodno sodelovanje in koordinatorico praktičnega usposabljanja koordinatorja za mednarodne izmenjave na UL FE in Službo za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani (lahko po elektronski pošti).

4.4.5 Priloga k diplomi

Informacijo o praktičnem usposabljanju v tujini se vpiše v Prilogo k diplomi pod pogojem, da je vložena vloga za vpis v Prilogo vložena pravočasno (pred zaključkom študija, oziroma najkasneje 1 mesec po opravljeni praksi).

4.4.6 Praktično usposabljanje po zaključenem študiju

Program Erasmus+ omogoča opravljanje praktičnega usposabljanja tudi diplomantom, ki se na izmenjavo prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi. V tem primeru se študent prijavi na razpis za praktično usposabljanje na UL FE, kjer v primeru odobritve praktičnega usposabljanja pripravi tudi sporazum o praktičnem usposabljanju. Tudi za študente oz. diplomante, ki odhajajo na praktično usposabljanje po zaključenem študiju, veljajo pravila tega pravilnika, kjer je to smiselno.

 

Ta pravilnik se objavi na spletni strani fakultete naslednji dan po sprejemu na Senatu FE in začne veljati 8. dan po objavi.

Prof. dr. Gregor Dolinar

dekan