Vpis v višje letnike

*** Informacije o vpisnih rokih za študijsko leto 2021/2022 bodo znane predvidoma konec junija oz. začetek julija 2021. ***

 

 

 

VPIS V VIŠJE LETNIKE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV PRVE STOPNJE FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

Vpis v študijsko leto 2020/2021 poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, od 27. 7. 2020 do 15. 9. 2020. Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati.

Pogoji za napredovanje v višji letnik na prvi stopnji (Elektrotehnika in Aplikativna elektrotehnika) so opravljene obveznosti tekočega letnika v obsegu 54 ECTS in vse obveznosti predhodnih letnikov.

Na programu Multimedija je pogoj za napredovanje opravljene obveznosti tekočega letnika v obsegu 53 ECTS in vse obveznosti predhodnih letnikov.

Vpis za ponavljalce prvega in drugega letnika bo odprt od 1. do 15. 9. 2020. Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej 30 ECTS) in vse izpite iz nižjega letnika (60 ECTS).

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija; za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Statut UL ne dopušča ponavljanja iz upravičenih razlogov – ponavljate lahko torej samo, če izpolnjujete pogoje.

Študentje, ki imate pravico do koriščenja dodatnega leta in ga želite vpisati, morate vpis dodatnega leta opraviti od 27. 7. 2020 do 15. 9. 2020. Vpis poteka enako kot za vpis v višji letnik. V predmetniku se izpišejo samo manjkajoče obveznosti. Skladno z zakonodajo lahko vpiše študent dodatno leto, če od vključno študijskega leta 2012/13 ni ponavljal ali menjal študijskega programa ali smeri.

 

Vpis povezan z interventnimi ukrepi zaradi epidemije COVID-19

  • pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 imajo študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti. Za uveljavljanje podaljšanja statusa študenta v skladu z 49. členom interventnega zakona mora študent, ki želi pridobiti pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/21, Komisiji za reševanje vlog študentov do 01. 09. 2020 predložiti prošnjo z dokazili o izjemnih okoliščinah, ki so neposredno vplivale na opravljanje študijskih obveznosti v poletnem semestru študijskega leta 2019/20, da jih študent ni mogel opraviti v roku.
    Komisija za reševanje študentskih vlog bo prošnje obravnavala individualno in na enak način kot prošnje študentov za podaljšanje statusa iz drugih razlogov. Uveljavitev te pravice za vpis v študijskem letu 2020/2021 ne bo vplivala na druge pravice iz 70. člena ZViS.

 

Napredovanje po sklepu Študijske komisije na osnovi vloge brez dokazil o upravičenih razlogih

  • Študijska komisija bo predlog za izjemno napredovanje v višji letnik obravnavala na seji 27. 08. 2020. Vloge za uveljavljanje sprejete pravice bo potrebno oddati do 10. 09. 2020. Študentje boste o sklepu ŠK obveščeni preko informacijskega sistema STUDIS, vloga bo objavljena na spletni strani po potrditvi sklepa na študijski komisiji.

Ne glede na izredne razmere v študijskem letu 2019/2020, se vpisni pogoji za napredovanje študentov v višji letnik v študijskem letu 2020/2021 na študijskih programih prve stopnje Elektrotehnika, Multimedija in Aplikativna elektrotehnika ter študijskem programu druge stopnje Elektrotehnika, ne spremenijo.

Postopki uveljavljanja pravic študentov, kot so ponavljanje letnika, izjemno napredovanje z izkazanimi upravičenimi razlogi ali podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov potekajo skladno s 125. in 126. členom Statuta Univerze v Ljubljani.

Senat UL Fakultete za elektrotehniko je na seji 06. 02. 2020 sprejel Sklep za uravnavanje števila študentov po smereh in izbirnih predmetih/modulih. Za univerzitetni študij Elektrotehnika in visokošolski strokovni študij Aplikativna elektrotehnika velja sprejeti sklep  za vpis v študijsko leto 2020/21.

Vsi študentje preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov (za to ne naročajte potrdil o opravljenih izpitih, potrdila se plačajo). Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta.

 

ZA VPIS SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

Po vstopu na vašo osebno stran v informacijskem sistemu STUDIS, kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu. Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.

Izbirne predmete in module v svojem predmetniku izberite iz ponujenih seznamov v skladu s pravili v vašem študijskem programu. Sistem sproti preverja ustreznost izbranih predmetov s pravili, kar lahko spremljate v razdelku »Pravila za izbor predmetov«. Premislite vnaprej, katere izbirne predmete boste izbrali. Izbirni predmeti so predstavljeni na spletni strani FE.

Menjava predmetov ali smeri po vpisu ni več možna!!

Po izbiri izbirnih predmetov, ko imate v vašem predmetniku predmete v skupni vrednosti 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«. V primeru, da želite uveljavljati splošni izbirni predmet z druge fakultete, obvezno v predstavitvenem zborniku na fakultetni spletni strani preverite, katere izbirne predmete v vašem programu lahko uveljavljate in zamenjate z zunanjimi predmeti. V tem primeru izberete Zunanji izbirni predmet s šifro 64000, v Študentski pisarni pa morate oddati vlogo za izbiro zunanjega predmeta, najkasneje do 6. 10. 2020.

Vloga za vpis izbirnega predmeta na drugi članici je objavljena na spletni strani FE.

Študent odda izpolnjeno in s strani druge članice potrjeno vlogo v študentski pisarni UL FE, soglasje na drugi članici pridobi študent sam, pred oddajo vloge na FE.

V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. Izpolnjen vpisni list skladno z  navodili digitalno podpišete in naložite v informacijskem sistemu Studis. Vaš vpis brez digitalnega podpisa na vpisnem letu ne bo veljaven!

Le izjemoma lahko vpisni list natisnete in obvezno podpišete. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem letu ne bo veljaven! Podpisan vpisni list in dokazilo o plačilu vpisnine pošljete na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška 25, 1000 Ljubljana. Dokumente moramo prejeti do 15.9.2020.

Najkasneje do 15. 9. 2020 mora biti v sistemu Studis naložen

  • digitalno podpisan vpisni list in
  • dokazilo o plačilu vpisnine. Vpisnina znaša 24,00€. Univerzalni plačilni nalog izpolnite po vzorcu, ki se vam izpiše ob zaključku izpolnjevanja vpisnega lista in natančno upoštevajte navedeno referenco. V primeru neplačanih računov, vam bo informacijski sistem blokiral nadaljnje aktivnosti v informacijskem sistemu.

Študentsko izkaznico lahko pošljete po pošti na naslov UL Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška 25, 1000 Ljubljana. Študentsko izkaznico z novo nalepko  vam bomo vrnili s priporočeno pošto. Nalepka za novo študijsko leto 2020/21 velja od 01.10. 2020 dalje.

Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste po pošti prejeli šest potrdil o vpisu, ki veljajo od 01. 10. 2020 dalje. Nadaljnja potrdila o vpisu je potrebno plačati skladno s cenikom UL.

Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentska pisarna FE vpis potrdi.

Po 15. 9. 2020 je vpis možen samo po sklepu komisije.

Navodila za digitalni podpis vpisnega lista

Nezgodno zavarovanje je prostovoljno in si ga študent uredi sam.

Tuji državljani uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZV v R Sloveniji  sami,  ob vpisu predložijo ustrezna dokazila o zavarovanju (obrazci HR/SLO 3, RM/SI 3 in BIH/SI 3)    

 

VPIS IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV

Navodila so objavljena na spletni strani FE 

Navodila skrbno preberite in upoštevajte, da je potrebno OBVEZNO!! vlogo in dokazila o upravičenih razlogih oddati v študentski pisarni do najkasneje 01. 09. 2020. Vloga se bo obravnavala, če ste oddali vlogo za uveljavljanje upravičenih razlogov z ustreznimi dokazili in imate opravljenih vsaj 40 KT tekočega leta obveznosti.

Tudi prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov oddate najkasneje do 01. 09. 2020.

Prošnjo in vlogo pošljite priporočeno na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana. Prepozno oddanih vlog komisija ne bo obravnavala.

O rešenih vlogah za podaljšanje statusa študenta in za vpis v višji letnik iz upravičenih razlogov  boste študentje obveščeni po elektronski pošti do 11. 09. 2020. Vpis študentov pozitivno rešenih vlog bo potekal elektronsko, vpisni list je potrebno oddati najkasneje do petka, 15. 09. 2020.

 

STATUS ŠTUDENTA S POSEBNIM STATUSOM

Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom lahko vloži študent na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskih programov na predpisanem obrazcu v študentski pisarni. Postopek ureja Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani.

  • Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditev
  • Vloga za podelitev statusa študenta

 

PAVZIRANJE - OPRAVLJANJE ZAOSTALIH OBVEZNOSTI ZA ŠTUDENTE BREZ STATUSA 

Študenti, ki v študijskem letu 2020/2021 ne bodo redno vpisani na UL FE (osebe brez statusa, z rednim vpisom v preteklem ali predpreteklem študijskem letu) in želijo v tem letu opravljati obveznosti pri posameznih predmetih v letnikih, v katere so bili vpisani v preteklosti, se morajo v obdobju med 28. 9. in 5. 10. 2020 prijaviti preko študijskega informacijskega sistema. Predmete, pri katerih boste opravljali samo izpit, izberete preko povezave za vpis v status pavzerja. Če možnosti v tem času v sistemu ne boste imeli, se oglasite v študentski pisarni FE.

Če pa pri predmetih, kjer niste opravili izpitov, še niste opravili obveznih laboratorijskih vaj, morate za vključitev k vajam pridobiti soglasje učitelja. Prav tako morate preveriti ali vam opravljene vaje pri teh predmetih še veljajo.
Osebe brez statusa – pavzerji morajo opravljanje izpitov plačati. V š. l. 2020/21 cena izpita za 1., 2. in 3. opravljanje znaša 63,90 EUR, za četrto in zadnje peto opravljanja izpita pa znaša 191,80 EUR.
Na izpit se boste prijavili v sistemu STUDIS  in po opravljenem izpitu boste prejeli račun za plačilo na študentsko elektronsko pošto.

V primeru neplačanih računov, vam bo informacijski sistem blokiral nadaljnje prijavljanje na izpite.

Predvpis študentov v sistem subvencionirane študentske prehrane in novosti v letu 2020