Vpis v višje letnike

Vpis v višji letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje Elektrotehnika v študijskem letu 2023/2024

Vpis v študijsko leto 2023/2024 poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDISod 1. do 30. septembra 2023. Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati.

POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA

Za ponavljanje letnika je potrebno napisati vlogo na Znanstveno raziskovalno komisijo, da uredite problematiko plačila šolnine.

Pogoj za ponavljanje prvega letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz izbirnih predmetov in 20 KT iz seminarjev in raziskovalnega dela.

Pogoj za ponavljanje drugega letnika so opravljene vse študijske obveznosti prvega letnika in 30 KT raziskovalnega dela drugega letnika.

Pogoj za ponavljanje tretjega letnika so opravljene vse študijske obveznosti prvega in drugega letnika in 30 KT raziskovalnega dela tretjega letnika.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

Pogoj za napredovanje v drugi letnik so opravljene obveznosti prvega letnika v obsegu 45 ECTS in za napredovanje v 3. letnik vse obveznosti organiziranih oblik in potrjena dispozicija doktorske disertacije na članici. Pogoj za vpis v 4. letnik so vse opravljene obveznosti iz prvih treh letnikov (180 KT) in soglasje Senata UL k dispoziciji doktorske disertacije.

DODATNO LETO

Za vpis dodatnega leta vpis poteka enako kot za vpis v višji letnik. V predmetniku se izpišejo samo manjkajoče obveznosti.

 

Vsi študentje preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov (za to ne naročajte potrdil o opravljenih izpitih, potrdila se plačajo). Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta oziroma za seminar in raziskovalno delo izpolnite določen obrazec.

 

ZA VPIS SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

Po vstopu na vašo osebno stran v informacijskem sistemu STUDIS, kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu. Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.

Po izbiri izbirnih predmetov, ko imate v vašem predmetniku predmete v skupni vrednosti 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«. 

V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. Ko vam v Študentskem sektorju potrdimo vpis, boste v študentski elektronski poštni predal prejeli račun za plačilo vpisnine, v višini 24€. Pozorni bodite, da natančno upoštevate referenco za plačilo, ki je na računu.

NOVO! Po potrjenem vpisu si boste lahko iz Studisa sami natisnili Potrdilo o vpisu.

Pogodbo o izobraževanju za tekočo študijsko leto boste prejeli naknadno po pošti. 

Študentsko izkaznico lahko pošljete po pošti na naslov UL Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška 25, 1000 Ljubljana. Študentsko izkaznico z novo nalepko vam bomo vrnili s priporočeno pošto. Nalepka za novo študijsko leto 2023/24 velja od 01.10. 2023 dalje.

Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentska pisarna FE vpis potrdi.

VPISNINA za študijsko leto 2022/2023 skladno s cenikom Univerze v Ljubljani

1. letnik vseh programov prve, druge in tretje stopnje

32,00 EUR

2., 3., 4. letnik, ponovni vpis, dodatno leto  

24,00 EUR

Nezgodno zavarovanje je prostovoljno in si ga študent uredi sam.

Tuji državljani uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZV v R Sloveniji  sami in ob vpisu predložijo ustrezna dokazila o zavarovanju (obrazci HR/SLO 3, RM/SI 3 in BIH/SI 3)    

 

ŠOLNINA

4 letni doktorski študij:

1. in 2. letnik

5.500 €

3. letnik

3.400 € 

4. letnik

2.200 €


Šolnina se poravna v treh obrokih na osnovi pogodbe. Če vam šolnino plačal delodajalec, sporočite v študentsko pisarno, da pripravimo pristop k dolgu.

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17 in 105/20) in novela Zakona o visokem šolstvu urejata sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov.

Sofinanciranje šolnin na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani bo v študijskem letu 2022/2023 omogočeno vsem študentom, ki bodo izpolnjevali pogoje ​za sofinanciranje. Študenti bodo o izpolnjevanju pogojev kot tudi o višini sofinanciranja šolnine obveščeni s strani članice, na kateri so/bodo vpisani. O višini sofinanciranja pa bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij, predvidoma meseca novembra, saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta/ko odvisna ne zgolj od sredstev, ki so bila dodeljena Univerzi v Ljubljani, temveč tudi od števila vpisanih študentov, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje.

Redna zaposlitev ali prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje se s sofinanciranjem ne izključujeta. Za sofinanciranje prav tako ni starostne omejitve.