Pravilniki

KADROVSKE IN SPLOŠNE ZADEVE

Pravila o organizaciji in delovanju FE 

     - Dopolnitev Pravil o organizaciji in delovanju UL FE

Pravilnik o delovnem času tajništva FE

Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev UL

Pravilnik o izobraževanju delavcev FE

Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani

Pravilnik o oglaševanju v prostorih FE

Pravilnik o osebni varnostni opremi FE

Pravilnik o službenih in bolniških odsotnostih in pripadajočih osebnih prejemkih

Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na UL in študentov UL

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in mobilnih kartic za prenos podatkov

Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov

Statut Univerze v Ljubljani

Zaveza zaposlenih na UL

Ukrepi za zaščito delavcev pred nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu  

 

Delo na domu

Pravilnik o občasnem delu na domu (pedagogi in raziskovalci)

Vloga za opravljanje dela na domu (pedagogi in raziskovalci)

Pravilnik o občasnem delu na domu (strokovne službe)

Vloga za opravljanje dela na domu (strokovne službe)

Navodila za opravljanje varnega in zdravega dela na domu

 

RAČUNOVODSKE ZADEVE

Računovodska pravila FE

Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu FE

Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov

Sprememba Pravilnika o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov z dne 6. 6. 2017

Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na UL

Navodila za pokrivanje skupnih stroškov UL FE

Pravilnik o popisu

Pravilnik o prejemkih in izplačilih iz pogodbenega razmerja na FE

Pravilnik o upravljanju Razvojnega sklada UL

Podatki podjetja za sodelovanje z UL FE

 

PEDAGOŠKO DELO IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

Pravilniki o študijskem procesu na FE 

Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev na FE

     - Dopolnitev Pravilnika o delovni in pedagoški obveznosti

Pravilnik o obštudijski dejavnosti na Univerzi v Ljubljani

Zakon o visokem šolstvu (ZVis)

Pravilnik o ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostorih UL zaradi posledic SARS-CoV-2

Pravice in dolžnosti študentov

 

KNJIŽNICA IN ZALOŽNIŠTVO

Pravilnik o poslovanju knjižnice Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Pravilnik o založništvu

 

RAZISKOVALNO, RAZVOJNO DELO IN INTELEKTUALNA LASNINA

Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine UL

Pravilnik o registraciji internih inovacij na FE


ALUMNI KLUB

Pravila delovanja Alumni kluba


PRIZNANJA IN NAGRADE

Pravilnik o nagradah in priznanjih FE

Pravilnik o nagrajevanju zaposlenih na UL iz naslova povečanega obsega dela

Pravilnik za dodelitev Vodovnikovih nagrad

Pravilnik o podelitvi Vidmarjeve nagrade

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom


SLUŽBENA POTOVANJA

Prošnja za odobritev odsotnosti in izdajo potnega naloga
Obrazec - Obračun potnih stroškov
Obrazec - Poročilo o službeni poti
Obrazec - Št. vključenih obrokov na poti

 

OBRAZCI

Prošnja za znižanje režije od konferenc
Vloga za dovoljenje za vstop v prostore FE
Vloga za dovoljenje za vstop v prostore FE - najemniki
Časovnica 2019
Časovnica 2020
Časovnica 2021

Obrazci o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani

 

ETIČNI KODEKS

Etični kodeks za raziskovalce UL
Izjava o zavezi k uresničevanju načel Etičnega kodeksa za raziskovalce UL 
Etični kodeks diplomantov UL FE
Okvirni program rednega seznanjanja raziskovalcev z etičnimi načeli

 

ŠTUDENTSKI SVET

Poslovnik ŠSFE
Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani

 

HIŠNI RED UL FE

POŽARNI RED